هابز (راهنمای سرگشتگان)

هابز؛ راهنمای سرگشتگان
كتاب هابز: هابز ميان ادراك حسي بي واسطه يك شي ( كه زماني روي مي دهد كه كسي فعالانه يك شي را درك كند) و تصوير يك شي ( كه زماني كه شي ديگر حضور ندارد مدتي در ذهن باقي مي ماند) تمايز قائل مي شود…..