هابز (راهنمای سرگشتگان)

هابز؛ راهنمای سرگشتگان
کتاب هابز: هابز میان ادراک حسی بی واسطه یک شی ( که زمانی روی می دهد که کسی فعالانه یک شی را درک کند) و تصویر یک شی ( که زمانی که شی دیگر حضور ندارد مدتی در ذهن باقی می ماند) تمایز قائل می شود…..