معنویت‌گرايی جدید؛ مؤلفه‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی

معنویت‌گرايي جدید (مؤلفه‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی

این اثر بیست‌ و یکمین عنوان از آثار مکتوب پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت و چهارمین کتاب از آثار گروه معنویتِ این پژوهشکده است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده است.

این پروژه که از سال 1392 آغاز شده بود، با نظارت آقای دکتر بهزاد حمیدیه و به قلم دکتر احمد شاکرنژاد در 243 صفحه به نگارش درآمده است؛ عناوین فصل‌های چهارگانۀ این کتاب عبارتند از:

دکتر احمد شاکرنژاد
دکتر احمد شاکرنژاد

فصل نخست: مفهوم معنویت؛
فصل دوم: مبانی نظری و لوازم اعتقادی معنویت‌گرایی جدید؛
فصل سوم: نشانه‌های معنویت‌گرایی جدید؛
فصل چهارم: نتیجه‌گیری.
تحقیق حاضر بر محور پاسخ به این سوال است که «مفهوم معنویت در عصر حاضر چیست و لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی آن کدام است».

در بخش‌هایی از مقدمۀ این کتاب آمده است:

«بعد از دوره‌ای مبارزه‌ با دین و ماوراء طبیعت، واژۀ معنویت دوباره بر سرزبان‌ها افتاده است و در حیطه‌های مختلف از حرفه‌هایی چون مدیریت، پزشکی، روان‌درمانی تا حوزه‌های چون ورزش، اوقات فراغت و تعلیم و تربیت سخن از معنویت به میان می‌آید. اما با کمی دقت در کاربردهای متعدد این واژه، آشکار می‌شود که معنویت در محاورات جدید، چیزی در درون دین نهادینه نیست… معنویت در کاربرد جدید آن، فارغ از دین نهادینه است و بعضاً در تقابل با دین‌داری نهادينه و یا به عنوان بدیل آن به حساب می‌آید… .

… هرچند واژۀ معنویت و «فراروی از ظاهر» بر سرزبان‌ها افتاده، اما به راحتی نمی‌توان این اتفاق را بازگشت دوبارۀ انسان به دین‌داری نهادينه تفسیر کرد».

جهت تماس با آقای دکتر شاکرنژاد به قسمت تماس با ما در سایت همیار پژوهش مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط