بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجويان

عنوان کامل: بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي 80 در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز

دانلود فایل

چكيده:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي 1380 در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز، و در سال تحصيلي 84-83 مي باشد. در اين تحقيق شوخ طبعي به عنوان متغير ملاك و سلامت رواني به عنوان متغير پيش بين برگزيده شده اند. نمونه تحقيق 100 نفر دانشجو را شامل مي باشد كه با روش نمونه گيري در دسترس از جامعه دانشجويان روان شناسي ورودي 80 دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز انتخاب گرديده اند. پژوهش حاضر يك تحقيق كاربردي از نوع توصيفي است و روش تحليل داده ها، همبستگي است كه در طي آن ضرايب همبستگي ساده و چند گانه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك محاسبه شده است. فرضيه هاي تحقيق همگي دوسويه مي باشند. در اين تحقيق از پرسشنامه تجديد نظر شده علائم رواني SCL 25-R و مقياس شوخ طبعي مارتين ولفكورت استفاده شد. نتايج حاكي از اين بود كه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك،‌ همبستگي ساده و چند گانه وجود دارد.

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول: موضوع تحقيق
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
فصل دوم: مباني نظري و يافته های پژوهشی
مباني (رويكردهای) نظري روان شناختی مزاح
نظريه اهانت
نظريه تخليه هيجاني و آسودگی
نظريه ناهماهنگي و تباين
واكنشهاي مزاح
مزاح و سيستم ايمني بدن
مزاح و عملكرد تحصيلی
نقش درماني مزاح
تبين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس
مدل تعاملي استرس
مباني نظري سلامت روانی
نظريه موري
نظريه آدلر
نظريه فروم
نظريه مزلو
نظريه اسكينر
نظريه يونگ
افراد سالم از نظر رواني
نظريه اسلام
اهميت سلامت روان
عوامل زيستي
عوامل عاطفي و روانی
عوامل اجتماعي
رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتی
پيامدهاي استرس
اختلال هيجاني
اختلال شناختی
اختلال فيزيولوژيكی
كنار آمدن
روشهاي كنار آمدن مستقيم
كنار آمدن مواجهه ای
مسئله گشايي برنامه ريزی شده
حمايت اجتماعي
روشهاي كنار آمدن دفاعی
مكانيزمهاي دفاعی
كاهش دهندگان شيميايی استرس
پسخوراند زيستی
ورزش
يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي)
ترغيب پرورش توانايي شوخ طبعی
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه آماري و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري (پرسشنامة تجديد نظر شده علائم رواني SCL25-R)
نمره گذاري پرسشنامه SCL25-R
پايايي پرسشنامه تجديد نظر شده علائم رواني SCL25-R
مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين ولفكورت
نمره گذاري مقياس سنجش شوخ طبعي
طرح تحقيق و منطق انتخاب آن
روش اجرا تحقيق
روش تحليل داده ها
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
يافته هاي توصيفی
يافته هاي مربوط به فرضيه تحقيق
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيری تحقيق
تبيين يافته های تحقيق
محدوديتهای تحقيق
پيشنهادات
فهرست منابع
ضمائم

مطالب مرتبط