محمدعلی مبینی

دکتر محمدعلی مبینی

دکتر محمدعلی مبینی متولد اول بهمن ١٣۴۵ش در سال ١٣۶١ش وارد حوزه علمیه یزد شد. ابتدا در مدرسۀ علمیه مصلی مشغول به تحصیل علوم دینی گردیده و سپس در برخی مدارس علمیۀ دیگر از جمله مدرسه امام خمینی یزد، مدرسه علمیۀ اردکان و مدرسۀ علمیۀ میبد به تحصیل ادامه داده است. وی سپس قصد عزیمت به قم کرده و در ١٣۶٩ش وارد حوزه علمیه قم شده و در آن شهر در کنار تحصیلات حوزوی‌ به تحصیل در رشتۀ الاهیات و معارف اسلامی پرداخته و سپس در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه امام خمینی در رشتۀ دین‌شناسی موفق به اخذ مذرک خود می‌شود. ایشان برای تألیف پایان‌نامه در دورۀ کارشناسی ارشد به تحقیق بر روی یکی از مکتب‌های معروف معاصر غربی با عنوان معرفت‌شناسی اصلاح‌شده که از عقلانیت باورهای دینی دفاع می‌کند، پرداخته و در این زمینه دیدگاه آلوین پلنتینگا را به عنوان فیلسوف شاخص این مکتب بررسی کرده است. پایان‌نامۀ ایشان بعداً با کمی تغییر به صورت یک کتاب با عنوان عقلانیت باور دینی از دیدگاه آلوین‌پلنتینگا منتشر شده است.

بعد از دورۀ کارشناسی ارشد، در دورۀ دکترای کلام در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم شرکت کرده و موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته کلام گرایش فلسفه دین شده است. رسالۀ دکترای ایشان با عنوان «اعتبار معرفتی باور دینی بر اساس رویکرد جدید آلستن به مسئلۀ توجیه»، به بررسی دیدگاه جدید ویلیام آلستن در معرفت‌شناسی باور و آثار آن در معرفت‌شناسی باور دینی اختصاص دارد. از آنجا که یکی از مشاوران این رساله (یعنی دکتر مایکل سدوث) انگلیسی زبان بود و با زبان فارسی آشنایی نداشت نسخه‌ای انگلیسی از پایان‌نامه برای مطالعۀ ایشان تهیه کرده و همین امر کمک خوبی برای ایشان در نگارش متن انگلیسی شد.
ایشان از سال ١٣٨۴ش عضو هیأت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می‌باشد و در آنجا به تحقیق و پژوهش مشغول است. حوزۀ تحقیقی وی بیشتر مباحث معرفت‌شناسی و معرفت‌شناسیِ دینی و برخی مسائل فلسفه اخلاق بوده است و اکنون در موضوع «نظریه ارزش» به پژوهش مشغول می‌باشد. آثار و مقالات ایشان به شرح زیر است:

کتاب‌ها
 عقلانیت باور دینی از دیدگاه آلوین‌پلنتینگا
سال نشر ١٣٨٢ ناشر مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی

توجیه باور: آری یا نه؟: بررسی آرای ویلیام آلستن
سال نشر ١٣٨٩ ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مقالات
عقل در قرآن‌
سال نشر ١٣٨٠/٠٩/٠١ نام مجله-همایش معرفت ش ۴٨ ص ٨۶-٩۴

جست ایمان
سال نشر ١٣٨٠/١٢/٠٠ نام مجله-همایش معرفت ش ۵١ ص ۶٠-۶۵ (ترجمه)

باور دینی و اعتبار آن از منظر آلوین پلنتینگا
سال نشر ١٣٨١/١١/٠١ نام مجله-همایش معرفت ش ۶٢ ص ١۵-٢۴

برون‎گرایی در معرفت‎شناسی آلوین گلدمن؛ گزارشی از سه مقاله
سال نشر ١٣٨١/٠٧/٠١ نام مجله-همایش پژوهش‎های فلسفی-کلامی ش ١٣-١۴ ص ٨٢-١١۵ ن

معرفت به خدا در الهیات کالوین
سال نشر ١٣٨١/١٢/٠١ نام مجله-همایش آفتاب ش ٢٣ ٩٠-٩١

معرفت‎شناسی اصلاح‎شده و عقلانیت باور دینی
سال نشر ١٣٨٢/٠۴/٠١ نام مجله-همایش قبسات ش ٢٨ ص ۴۵-۶٨

عقلانیت باور دینی از نگاه برون‎گرایان
سال نشر ١٣٨٢/٠١/٠١ نام مجله-همایش نامه حکمت ش ١ ص ٩-۴٣

عنوان رویکرد جدید آلستون به معرفت‌شناسی باور
سال نشر ١٣٨۶/٠١/٠١ نام مجله-همایش نقد و نظر ش ۴۵-۴۶ ص ١٩٨-٢١٧

اعتدال گرایی در معرفت شناسی معاصر و پیامدهای آن در معرفت‌شناسی دینی
سال نشر ١٣٨٧/٠١/٠١ نام مجله-همایش نقد و نظر ش ۴٩-۵٠ ص ٢-۴۵

وظیفه‌شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی. آلستون
سال نشر ١٣٨٧/٠١/٠١ نام مجله-همایش نقد و نظر ش ۴٩-۵٠ ص ٩٩-١٢۶

برهان وجودی در الاهیات پویشی هارتسهورن
سال نشر ١٣٨٨/٠١/٠١ نام مجله-همایش نقد و نظر ش ۵٣ ص ٣۵-۶۶ (ترجمه)

نقش معرفت‌شناختی عواطف در پیدایش اعتقادات؛ شرح و بررسی دیدگاه الجین
سال نشر ١٣٩٠/٠١/٠١ نام مجله-همایش نقد و نظر ش ۶١ ص ٢-٢٩

تأملاتی معناشناختی در حقیقت ارزش اخلاقی
سال نشر ١٣٩٠/١٠/٠١ نام مجله-همایش نقد و نظر ش ۶۴ ص ٢-٢۶

تناسب و سازگاری وجودی به منزلۀ ارزش بنیادین
سال نشر ١٣٩٢/٠١/٠١ نام مجله-همایش نقد و نظر ش ۶٩ ص ٢-٣٣

Alston’s Anti-Justificationism as a Strategy to Resolve the Conflict Between Internalism and Externalism
سال نشر ١٣٩٢/٠١/٠١ نام مجله-همایش The Heythrop Journal, Volume ۵۴, Issue ٢, pages ١٩٧-٢٠٢, March ٢٠١٣

Earth’s Epistemic Fruits for Harmony with God: An Islamic Theodicy
سال نشر ١٣٩٢/٠۴/٠١ نام مجله-همایش The Blackwell Companion to The Problem of Evil, (٢٠١٣) pp. ٢٩۶-٣٠٨

چگونگی شناخت خدا
سال نشر ٠٠/٠/٠ نام مجله-همایش ره توشه راهیان نور، رمضان ١٣٩٢

عاشورا و فرصت‏ها
سال نشر ٠٠/٠/٠ نام مجله-همایش ره توشه راهیان نور، محرم ١٣٩٢

نگاهی به مبناگرایی سنتی در فلسفۀ غرب؛ از یقین دکارت تا خطاناپذیری بونجور
سال نشر ١٣٩٢/٠١/٠١ نام مجله-همایش نقد و نظر ش ۶٩ ص ٨٢-١٠١

مطالب مرتبط