دوفصلنامۀ جغرافیای اجتماعی شهری

نشريه جغرافياي اجتماعي شهري

دوفصلنامۀ جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق) گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای مجوّزهای لازم از دفتر سیاست گذاری و برنامه­ریزی امور پژوهشی کشور (کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره مجوّز: ۸۹۹۱۴/۳/۳ مورخ: ۲۷/۵/۱۳۹۳) و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به شماره مجوّز: ۳۰۶۸۶/۹۳) می باشد که با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران (IGUPA) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) منتشر می شود.

لازم به توضیح است که این نشریه بر اساس رای کمیسیون نشریات وزارت علوم مورخ 1397/6/21 از شمارۀ پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1396) اعتبار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 – شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-120 
1

بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعة گردشگری شهری ایلام

صفحه 1-15
پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ آذین سلیمی باوند پور
2

ارزیابی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی با مدلسازی تحلیل شبکه (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران)

صفحه 17-31
اسماعیل صالحی؛ سیده آل محمد؛ مجید رمضانی مهریان
3

بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در استقرار ایستگاه های جمع آوری‌کنندۀ پسماندهای شهری (نمونۀ موردی شهر مشهد)

صفحه 33-48
رستم صابری فر؛ حمید صادقی حصار
4

ارزیابی شاخص های محیطی تناسب زمین برای گسترش کالبدی شهر سروآباد با تلفیق دو مدل تحلیل شبکه ای و منطق فازی

صفحه 49-62
هادی نیری؛ حمید گنجائیان؛ خبات امانی
5

مدلسازی محل دفن پسماند کاربری های صنعتی و زباله های شهری (مطالعة موردی: منطقۀ شهری اردبیل)

صفحه 63-84
احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ محبوب ریحان کلوانق
6

واکاوی تیپولوژیک رویکرد زیست پذیری در بافت های فرسوده شهری (مطالعة موردی: بافت فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان)

صفحه 85-104
محمد تقی حیدری
7

ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های زیست پذیری در شهر بم

صفحه 105-120
کرامت اله زیاری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی؛ نسرین اباذری
8

بررسی و تحلیل فضایی ـ زمانی کانون های سرقت جیب بُری و کش روزنی در شهر سمنان

صفحه 121-137
حسین حاتمی نژاد؛ اسماعیل نجفی
9

فهرست فارسی و صفحات نخست

صفحه 0-0
10

فهرست و چکیده های انگلیسی

مطالب مرتبط