داورها کدام قسمت‌های پایان‌نامه را بیشتر مطالعه می‌کنند

در فصل های دفاع (بهمن و شهریور) حجم پایان‌نامه‌ ها زیاد است و این مساله باعث می‌شود داورها فرصت بررسی کل پایان نامه را نداشته باشند. بنابراین قسمت‌های مهم پایان‌نامه را بیشتر بررسی می‌کنند. از جمله این بخش‌ها عبارتند از :

– چکیده
– ازفصل اول ( بیان مساله، نوآوری پژوهش، فرضیه ها )
– ازفصل دوم ( بررسی پیشینه و چک کردن آنها با منابع آخر)
– فصل سوم
– انتهای فصل چهارم و بررسی فرضیه ها
– منابع و مراجع
بررسی فرمت صحیح ساختار پایان نامه (شیوه صحیح اصول نگارش)

مطالب مرتبط