معرفی سایت‌های شناسایی سرقت علمی

سایت های عالی برای شناسایی سرقت علمی 

۱٫ آیتنتیکیت: http://ithenticate.com
۲٫ ترنتین: http://turnitin.com
۳٫ وایت چک: http://writecheck.com
۴٫ آنتی‌ پلیجریست: http://anticutandpaste.com
۵٫ داک‌ کوب: http://doccop.com
۶٫ کپی اسکیپ: http://copyscape.com
۷٫ اسمال تولز: http://smallseotools.com/plagiarism
۸٫ داست بالز: http://dustball.com/cs/plagiarism
۹٫ آکادمیک پلیجریزم: http://academicplagiarism.com
۱۰٫ پلچ اسکن: http://plagscan.com
۱۱٫ پلیجریزم دیتیکت: http://plagiarism-detect.com
۱۲٫ پیپر ریتر: http://paperrater.com/plagiarism_checker
۱۳٫ دوپلی چکر: http://duplichecker.com
۱۴٫ گرامرلی: http://grammarly.com/plagiarism-checker
۱۵٫ پلجیوم: http://plagium.com
۱۶٫ پلیجریزما: http://plagiarisma.net
۱۷٫ پلیجریزم دتکتور: http://plagiarismdetector.net

مطالب مرتبط