معرفی سایت‌های شناسایی سرقت علمی

سایت های عالی برای شناسایی سرقت علمی 

1. آیتنتیکیت: http://ithenticate.com
2. ترنتین: http://turnitin.com
3. وایت چک: http://writecheck.com
4. آنتی‌ پلیجریست: http://anticutandpaste.com
5. داک‌ کوب: http://doccop.com
6. کپی اسکیپ: http://copyscape.com
7. اسمال تولز: http://smallseotools.com/plagiarism
8. داست بالز: http://dustball.com/cs/plagiarism
9. آکادمیک پلیجریزم: http://academicplagiarism.com
10. پلچ اسکن: http://plagscan.com
11. پلیجریزم دیتیکت: http://plagiarism-detect.com
12. پیپر ریتر: http://paperrater.com/plagiarism_checker
13. دوپلی چکر: http://duplichecker.com
14. گرامرلی: http://grammarly.com/plagiarism-checker
15. پلجیوم: http://plagium.com
16. پلیجریزما: http://plagiarisma.net
17. پلیجریزم دتکتور: http://plagiarismdetector.net

مطالب مرتبط