حروف اختصاری در علم روانشناسی

۱- اختلال وسواس فکری، عملی OCD
Obsessive Compulsive Disorder
۲- اختلال شخصیت وسواس فکری، عملی OCPD
Obsessive Compulsive Personality Disorder
۳- اختلال شخصیت ضد اجتماعی ASPD
Anti Social Personality Disorder
۴- اختلال شخصیت نمایشی HPD
Histrionic Personality Disorder
۵- حمله وحشت خواب STA
Sleep Terror Attack
۶- اختلال هویت جنسی GID
Gender Identity Disorder
۷- اختلال بیش فعالی، کمبود توجه ADHD
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
۸- اختلال بدشکلی بدن BDD
Body Dysmorphic Disorder
۹- اختلال سلوک CD
Conduct Disorder
۱۰- اختلال شخصیت خودشیفته NPD
Narcisstic Personality Disorder
۱۱- اختلال کج خلقی DD
Dysthymic Disorder
۱۲- اختلال هویت تجزیه ای DID
Dissociative Identity Disorder
۱۳- اختلال شخصیت مرزی BPD
Borderline Personality Disorder
۱۴- اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر یا عمومی GAD
Generalized Anxiety Disorder
۱۵- اختلال افسردگی عمده MDD
Major Depression Disorder
۱۶- اختلال بی اعتنایی مقابله ای ODD
Oppositional Defiant Disorder
۱۷- اختلال رفتار ایذایی DBD
Disruptive Behavior Disorder
۱۸- اختلال استرس پس از رویداد سانحه PTSD
Post Traumatic Stress Disorder
۱۹- اختلال ساختگی FD
Factitious Disorder
۲۰- عقب ماندگی ذهنی MR
Mental Retardation
۲۱- اختلال انفجاری متناوب IED
Intermittent Evvxplosive Disorder
۲۲- اختلال شخصیت پارانویید PPD
Paranoid Personality Disorder
۲۳- پراشتهایی روانی BN
Bulimia Nervosa
۲۴- بی اشتهایی روانی AN
Anorexia Nervosa
۲۵- اختلال خُلق دو قطبی BMD
Bipolar Mood Disorder
۲۶- اختلال اوتیسم ASD
Autistic Disorder
۲۷- رفتار درمانی شناختی CBT
Cognitive Behavior Therapy
۲۸- سن زمانی یا تقویمی CA
Chronological Age
۲۹- سن عقلی MA
Mental Age
۳۰- بهره هوشی IQ
Intelligence Quotient
۳۱- هوش هیجانی EQ
Emotional Quotient
۳۲- طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD
International Classification of Diseases
۳۳- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM
Diagnosis and Statistical manual of Mental disorders
۳۴- آزمون اندریافت کودکان CAT
Children’s Apperception Test
۳۵- آزمون اندریافت موضوع TAT
Thematic Apperception Test
۳۶- الکترو شوک درمانی ECT
Electro Convulsive Therapy
۳۷- آزمون استعداد تحصیلی SAT
Scholastic Aptitude Test
۳۸- آزمون توانایی تحصیل در مدرسه و دانشکده SCAT
School and College Ability Test
۳۹- نوار مغزی یا دستگاه برق نگاری مغز EEG
Electro Encephalo Graphy
۴۰- آزمون تواناییهای روانی-زبانی ایلینویز(ایلینوی) ITPA
Illinois Test of Psycholinguistic Abilities
۴۱- آزمون های تشخیص استعداد DAT
Differential Aptitude Test
۴۲- بهره پیشرفت AQ
Achievement Quotient
۴۳- پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
۴۴- مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی و دبستانی WPPSI
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
۴۵- مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان WISC
Wechsler Intelligence Scal for Children
۴۶- مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسالان WAIS
Wechsler Adult Intelligence Scal
۴۷- پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ
Eysenck Personality Questionnaire
۴۸- چک لیست علایم روانی- SCL-90
Symptom Check List-90
۴۹- پرسشنامه پادوا(وسواس فکری-عملی) PI
Padua Inventory
۵۰- پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
General Health Questionaire
۵۱- اختلال شخصیت اسکیزوتایپال STPD
Schizo Typal Personality Disorder
۵۲- برنامه ریزی عصبی- کلامی NLP
Neuro Linguistic Programming
۵۳- پرسشنامه تحلیل بالینی CAQ
Clinical Analysis Questionaire
۵۴- پرسشنامه فرسودگی شغلی BI
Burnout Inventory
۵۵- پرسشنامه بالینی چند محوری میلون MCMI
Millon Clinical Multiaxial Inventory ۵۶- آزمون های مهارتهای مقابله ای CST
Coping Skills Test
۵۷- آزمون عزت نفس SET
Self Esteem Test

مطالب مرتبط