نحوه تنظیم پرسشنامه

💎پرسشنامه یک سلسله پرسشهایی است که تنظیم پرسشها را شامل می شود.

💎 در پرسشنامه، لازم است پرسشها برپایه نظم قرار گیرد؛ بطور جدی پرسش شده باشد؛ دراین نوع انتظام باید توجه داشت که برخی پرسشها سایر پرسشها را نفی نکند؛ اثرمنفی نداشته باشد؛ برای پاسخگو کسالت آور نباشد که او را برای پرکردن پرسشنامه به حالت دفاع وادارد.

💎 مسئله دیگر تعداد پرسش است بطوری که تعداد کلی آنها ازحدود سی پرسش تجاوز نکند، البته برای برخی گروه خاص مثل دانشجویان پرسشنامه طولانی تر تدارک تهیه بیند اما برای اکثریت مردم پرسش های طولانی ملال آور است و از اعتبار پاسخ ها می کاهد. قابل ذکر است که تعداد کلی پرسش ها به ماهیت پرسشها بستگی دارد. درصورت ساده بودن پرسش ها می تواند تعداد آنها را افزایش داد در غیراین صورت باید آنها را محدود ساخت.

💎موضوع دیگر نگارش پرسش‌ها است. زیرا شیوه نگارش بر محتوای پاسخها اثر می گذارد. ضمنا متن پرسش باید با زبانی تنظیم گردد که قابل درک برای جامعه آماری پژوهشگر باشد. همچنان نکات کوچک در نگاشتن هر پرسش باید موردتوجه قرارگیرد. بطورمثال اگرپرسش را با عبارتی مانند “در نظرشما (به عقیده شما)” شروع نماییم، درحقیقت بخصوصی کردن پرسش کمک کردیم.

💎مسئله دیگر جاذبه پاسخ (بلی) است. تجربه نشان داده است درپرسشی مشابه، پاسخ بلی یا اثباتی درصد بیشتری نسبت به پاسخ منفی بخود اختصاص می دهد.

📌بکاربردن پرسش نامه :
🖌 بعد از تهیه پرسشنامه و انجام آزمون مقدماتی و تصحیح آن ثبوت بکارگیری پرسشنامه است. این کار را می توان به دو شکل اساسی انجام داد. ابتدا پاسخگو را دررابطه مستقیم با پرسشنامه قرار داد تا شخصاً آن را پر کند، دیگر اینکه با حضور پرسشگر، پرسشها را از پاسخگو پرسیده و پرسشگر اقدام به پرکردن پرسشنامه نماید.