آمار پارامتریک و ناپارامتریک

 آمار پارامتریک: برای سنجش فرضیه هایی که متغیر آنها کمی است از آمار پارامتریک استفاده می شود. متغیرهای کمی به علت کمی بودن و واحد پذیر بودن از این ویژگی برخوردارند که آنها را میانگین پذیر و انحراف معیار پذیر می کنند و به دلیل همین ویژگی معمولا برای استفاده آزمون های پارامتریک، پیش فرض هایی لازم است که از آن جمله نرمال بودن توزیع جامعه است زیرا در حالتی که توزیع جامعه نرمال نباشد، میانگین و انحراف معیار، نمایی واقعی از داده ها را به تصویر نمی کشانند.

آمار ناپارامتریک: برای سنجش فرضیه ها با متغیرهای کیفی، آما ناپارامتریک استفاده می شود. این آزمون ها که از آن ها با عنوان «آزمون های بدون پیش فرض» نیز یاد می شود،‌ به هیچ پیش فرض خاصی نیاز ندارند. جهت تبدیل متغیرها می توان متغیرهای کمی را به کیفی تبدیل نمود و آنها را با آزمون های ناپارامتریک مورد ارزیابی قرار داد ولی عکس این عمل امکان پذیر نمی باشد. ضمناً سطوح دقت در آزمون های پارامتریک از آزمون های ناپارامتریک بیشتر است.