فصلنامه زن و جامعه

شماره جاری: دوره 11، شماره 43، پاییز 1399

1

بررسی تأثیر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر سازگاری زناشویی، کیفیت رابطه والد- فرزندی و شفقت‌ورزی به خود در کارکنان زن دانشگاه شیراز

صفحه 1-24
الهه اسلمی؛ نرگس پرونده

2

بررسی فقهی و حقوقی تبعیض شغلی زنان با تأکید بر امنیت شغلی

صفحه 25-46
طیبه بلوردی

3

بررسی مدیریت بدن در بین زنان و تأثیر آن بر نگرش آن‌ها نسبت به باروری (مورد مطالعه: زنان در سنین باروری شهر جهرم)

صفحه 47-66
لیلا تقوایی فرد؛ مجید رضا کریمی؛ کرامت اله راسخ

4

بررسی دیدگاه زنان کارآفرین ایرانی به فشارهای نهادی

صفحه 67-84
علی تیزرو؛ وحید مکی زاده؛ محمد رضا فتحی؛ فرزانه سقائی

5

ارائه الگویی از بقای زنان در ازدواج‌های نارضایتمند؛ یک پژوهش کیفی

صفحه 85-110
هادی سلیمی؛ موسی جاودان؛ اقبال زارعی؛ سمانه نجارپوریان

6

اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری بر باورهای ناکارآمد ازدواج و تعهد زناشویی زنان متقاضی عمل زیبایی صورت

صفحه 111-128
فریبا کریمیان؛ مسعود خاکپور؛ محبوبه خجسته متقی؛ هادی آنچیان؛ فریده صابری فرد

7

مدل‌سازی عوامل مؤثّر بر ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

صفحه 129-148
سید امین دهقان بنادکی؛ قاسم زارع؛ مجتبی احمدی نسب

8

بررسی شالوده های اندیشه فارابی در نگاه فرا جنسیتی به زن در طرح مدینه فاضله او

صفحه 149-170
یلدا شهروان؛ سیدحسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی

9

اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری زنان اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام

صفحه 171-192
محمدنبی صالحی؛ کیوپرث بشلیده؛ محمد کاظم زاده

10

ارزیابی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توانمند‌سازی زنان(مطالعه موردی؛ شهر باغملک)

صفحه 193-222
مجید گودرزی؛ زهرا سلطانی؛ افسانه علی بخشی

11

بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر افزایش شادکامی و بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه

صفحه 223-242
سیروس مرادی زاده

12

تحلیل جامعه شناختی فردگرایی در بین زنان و مردان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: افراد 30 سال به بالای شهر شیراز)

صفحه 243-258
مهدی مسیحی؛ علی رضا کلدی؛ سید محمد صادق مهدوی

13

شناسایی علل و پیامدهای گرایش زنان به مد با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 259-278
حسین معینی؛ فرشته مرادی؛ فرزانه جهرمی

14

مطالعه جامعه شناختی میزان خشونت علیه زنان در خانواده و عوامل موثر برآن(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 279-322
ابراهیم میرزایی؛ فایزه محمدی؛ علی فیض اللهی

15

بررسی مقایسه‌ای مشارکت ورزشی بانوان در استان گلستان

صفحه 323-338
نوروز نیمروزی؛ بهمن صحنه
مطالب مرتبط