مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد

مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد

مطالعات فرهنگی، به مثابه دانشی میان رشته ای یا فرا رشته ای، قلمرویی متکثر از دیدگاه هایی در حال کشمکش است که از طریق نظریه پردازی در صدد دخالت در سیاست فرهنگی هستند. مطالعات فرهنگی، فرهنگ را به مثابه عمکردهای معنادار بازنمایی در بستر قدرت اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و شامل گستره وسیعی از نظریه هاست و با مفاهیمی کلیدی مانند فرهنگ، عمکردهای معنابش، بازنمایی، گفتمان، قدرت، مفصل بندی، متون، خوانندگان و مصرف ارتباط دارد.

مطالب مرتبط