مجله حقوقی بین‌المللی

مجله حقوقی بین‌المللی

آگاهی و اطلاع بیشتر از مبانی حقوق بین‌الملل و تحولات آن و تجزیه و تحلیل آرای محاکم و دیوان های بین المللی و نظرات اندیشمندان این رشته، تأثیر فراوانی در اثبات حقوق دولت و مردم کشورمان و دفاع مؤثر از حقوق آنان در مراجع دادگستری بین‌المللی دارد. گسترش روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواه و ناخواه مسائل حقوقی مرتبط با تفسیر و اجرای عهدنامه ها و قراردادهای بین‌المللی را بطور جدی‌تر مطرح می‌کند که محتاج مداخله و اظهارنظر متخصصان فن است. توسعه و تعمیق دانش حقوقی حقوق­دانان کشور در مسائل بین‌المللی انگیزه اصلی انتشار نشریه‌ای بوده است که از زمستان ۱۳۶۳ با عنوان «مجله حقوقی» به چاپ رسیده است. پنج شماره اول این نشریه بصورت فصل‌نامه و از شماره ششم به بعد، بصورت دوفصلنامه منتشر شده است. کمیته بررسی اعتبار نشریات علمی کشور در سال ۱۳۷۶ مجله حقوقی را حائز شرایط دریافت درجه «علمی ـ ترویجی» شناخت. متعاقباً با ارتقاء سطح علمی مجله و تغییر نام نشریه به «مجله حقوقی بین‌المللی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات، نشریه مجله حقوقی بین‌المللی را از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ دارای اعتبار «علمی ـ پژوهشی» اعلام نمود. تاکنون ۵۸ شماره از مجله حقوقی بین‌المللی به چاپ رسیده است. برای سهولت دسترسی و استفاده از مقالات و اسناد بین المللی منتشره در شماره های قبلی مجله حقوقی بین المللی لوح فشرده ۵۴ شماره این نشریه به صورت یکجا وبا قابلیت های گوناگون جستجو تهیه شده است.

شماره جاری: دوره ۳۵، شماره ۵۹ (پاییز و زمستان) – شماره پیاپی ۵۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۱-۳۷۷ 

علمی پژوهشی

۱

پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

صفحه ۷-۳۷
امیر مقامی؛ عباسعلی کدخدایی
۲

حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون

صفحه ۳۹-۶۱
جمال سیفی؛ علی حسنخانی
۳

رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها

صفحه ۶۳-۸۴
امیرحسین رنجبریان؛ وحید بذّار
۴

نقش شرط فراگیر در حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید

صفحه ۸۵-۱۱۸
توکل حبیب زاده؛ عفیفه غلامی
۵

بهره‌برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها و سازوکارهای مرتبط

صفحه ۱۱۹-۱۴۲
محسن اسماعیلی؛ سیدعلی اصغر رحیمی
۶

مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء

صفحه ۱۴۳-۱۷۰
محمد علی صلح چی؛ شهریار نصیری
۷

جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

صفحه ۱۷۱-۲۰۴
صابر نیاورانی؛ اکبر ایزدی
۸

قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

صفحه ۲۰۵-۲۲۴
شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری
۹

معیار معقول‌بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی

صفحه ۲۲۵-۲۴۸
ابوالفتح خالقی؛ زهرا ساعدی
۱۰

تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت

صفحه ۲۴۹-۲۷۶
عبدالحسین برزگرزاده؛ عاطفه امینی نیا

۱۱

چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل

صفحه ۲۷۷-۳۱۰
حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور
۱۲

تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا

صفحه ۳۱۱-۳۴۴
نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری
۱۳

قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری

صفحه ۳۴۵-۳۷۵
مرتضی عادل
۱۴

نمایه مقالات شماره‌های ۵۷ و ۵۸ مجله حقوقی بین‌المللی

صفحه ۳۷۳-۳۷۵