ژورنال با موضوع «اعمال عبادی و اینترنت»

شماره ویژه ژورنال ریست (RESET / پژوهش‌های علوم اجتماعی بر روی اینترنت)

این شماره ویژه از ژورنال ریست سعی دارد به بررسی چگونگی تأثیر اینترنت بر دین و بالعکس و همچنین انتقال دین از طریق رسانه‌های دیجیتال بپردازد.
چهار موضوع اصلی در نظرگرفته شده برای این شماره عبارتند از:
▪️مراسم مذهبی، عبادت، نماز و آیین‌های مذهبی
▪️هویت، اموال، شخصیت‌های عرفانی و جوامع
▪️ ریاضت، روزه و ممنوعیت‌ ها
⁣▪️تغییر دین، آموزش و انتقال

منبع: IRIC به نقل از   Open Edition Journals