فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

فصلنامه تخصصی مطالعات حقوق عمومی نشریه علمی – پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که پیشتر به مدت 7 سال از بهار 1386 تا پایان بهار 1393، 25 شماره با عنوان «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر شده است. با توجه به تخصصی شدن موضوعات در حوزه های مختلف رشته حقوق، موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده متقاضی انشعاب از «فصلنامه حقوق» و انتشار نشریه تخصصی و مستقل در زمینه حقوق عمومی گردید. طبق مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1393 «فصلنامه حقوق» به سه فصلنامه مستقل مطالعات حقوق خصوصی، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی و مطالعات حقوق عمومی تبدیل شده است. از آن پس مجله مطالعات حقوق عمومی در قالب فصلنامه پذیرای مقالات پژوهشی نویسندگان در زمینه های حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد.

شماره جاری: دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-310 
1

صفحات آغازین

2

چالش‌های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در پرتو قوانین نجات و کشفیات

صفحه 1-21
محمد رضوی‌راد؛ ژانت الیزابت بلک
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.247079.1628
3

چالش‌های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیۀ اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران

صفحه 23-38
عباسعلی کدخدایی؛ ثریا رستمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.246619.1624
4

شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر

صفحه 39-56
مصطفی مبارکی؛ محمد کاظم عمادزاده؛ غلامحسین مسعود
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.235770.1528
5

حمایت شغلی از کارکنان سازمان‌های بین‌المللی و رابطۀ آن با حمایت دیپلماتیک

صفحه 57-75
حبیب‌اله کیانی؛ سید قاسم زمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.258518.1748
6

شناسایی جمعی فلسطین؛ عضویت در سازمان ملل متحد

صفحه 77-95
حسین رضازاده؛ امیرحسین رنجبریان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.241119.1578
7

بایستگی «جانشینی دولت‌ها بر مسئولیت بین‌المللی» به‌منزلۀ یک گزارۀ حقوقی بین‌المللی؛ چیستی و چالش‌ها

صفحه 97-116
مصطفی فضائلی؛ محمد ستایش‌پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.261801.1787
8

حریم شخصی چهره های عمومی در فضای اطلاعاتی جدید؛با نگاهی به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

صفحه 117-137
فرهنگ فقیه لاریجانی؛ زین العابدین یزدان پناه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2017.226554.1458
9

قابلیت اعمال قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ‌های سایبری

صفحه 139-158
نازنین برادران؛ همایون حبیبی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2017.228162.1478
10

اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویۀ قضایی بین‌المللی

صفحه 159-176
علی صابرنژاد علویان؛ مرتضی نجفی اسفاد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.241139.1579
11

چالش‌های حقوقی همگرایی اقتصادی دولت‌ها از منظر حقوق تجارت بین‌الملل؛ با تأکید بر اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا)

صفحه 177-194
اکبر بشیری؛ مهدی ولیزاده فرد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.215154.1343
12

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها در حقوق بین‌الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبۀ حل‌اختلاف بستر دریاها

صفحه 195-211
جواد صالحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2017.231605.1509
13

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعۀ موردی: فناوری جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن زیر بستر دریا)

صفحه 213-230
آرامش شهبازی؛ بهنام رضایی نسب
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.223974.1435
14

بررسی تعهد دولت‌ها به قبول و ارسال کمک‌های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی

صفحه 231-248
سید حسام الدین لسانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.218383.1370
15

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار: مشابهت‌ها و تفاوت‌ها

صفحه 249-270
عبدالحسین شیروی؛ ناصر خداپرست
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.239280.1562
16

عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام

صفحه 271-290
سیدمحمدحسین کاظمینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2017.232604.1512
17

تاملی بر وضعیت حقوقی به‌کارگیری پهپاد علیه تروریسم

صفحه 291-310
سید محمد حسینی؛ مهرداد محمدی؛ یاسر مکرمی قرطاول
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.238385.1554
مطالب مرتبط