عقلانیت و توسعه یافتگی ایران

عقلانیت و توسعه یافتگی ایران

نویسنده: دکتر محمود سریع القلم
ناشر: فرزان روز
توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران هم چنان ادامه دارد . تاریخ برای چیدن عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای رشد و توسعه یک کشور عجله ای ندارد ؛ زیرا مبنای کانونی رشد و توسعه عقلانیت است و این متاع با سهولت به دست نمی آید . تاریخ غرب و اخیرا تاریخ پیشرفت آسیا معرف این واقعیت است که هیچ عاملی به اندازه « تولید »زمینه های عقلانیت اجتماعی و سیاسی را فراهم نمی کند. تولید به یک فرد،ملت و کشور، اعتماد به نفس می دهد ؛ مبنای حفظ هویت حفظ استقلال و حفظ فرهنگ بومی و مظهر قدرت است. تولید،نیروی محرکه تغییر است و دامنه ی فکر و مرزهای فهم پدیده ها را گسترش می دهد. تولید زمانی جدی می شود که رقابت وجود داشته باشد . تولید موجبات نظم رفتاری نظم فکری و قاعده مند شدن زندگی را به وجود می آورد . افزایش کمیت و کیفیت تولید تا آنجا یک جامعه را به سوی پیشرفت و ثبات سوق می دهد که شرایط تامین امنیت داخلی امنیت ملی و حتی آزادی های مدنی و سیاسی را تسهیل نماید. مطالعه ی وضعیت اقتصادی و سیاسی چین ترکیه برزیل و کره جنوبی مصادیقی برای این نظریه فوق است. آینده توسعه یافتگی ایران در گروی آموختن و به کار گرفتن تجربیات این گونه کشورهاست . الگوهای پیشرفت جهان شمول شده اند؛ تا حدی که کشورهای آسیایی ملاک و راهنما واقع شده اند ، بنابراین تعامل با جهان و بین المللی شدن راه و روش های پیشرفت ایران ،آینده ای مطمئن تر برای ایرانیان به ارمغان خواهد آورد.

متن تقدیم کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران دکتر سریع القلم

تقدیم به دانشجویان:

دانشجویانی که عقلشان بر احساسشان غلبه می کند،
دانشجویانی که برای تحمل آرای دیگران،تمرین می کنند،
دانشجویانی که به واسطه ی زحمتی که می کشند،همیشه خسته اند،
دانشجویانی که برای چهل سال آینده ی خود،برنامه دارند،
دانشجویانی که فرق بین هشت و هشت و یک دقیقه را می دانند،
دانشجویانی که رنگهای شاد خلقت را در ظاهر خود سپاس می دارند،
دانشجویانی که با محاسبه ی حروف اضافه،سخن می گویند،
دانشجویانی که قاعده مند،فکر می کنند،
دانشجویانی که برای هر سوالی،چندین پاسخ متفاوت قایلند،
دانشجویانی که عصبانیت خود را به تاخیر می اندازند،
دانشجویانی که شان را بر قدرت مقدم می شمارند،
دانشجویانی که در رفتار قابل پیش بینی اند،
دانشجویانی که معنای تناسب،درصد و کار تدریجی را می دانند،
دانشجویانی که برای افزایش قدرت کشور،تامل می کنند،
دانشجویانی که برای جلب اعتماد دیگران،حتی در نگاه کردن دقت می کنند و
به دانشجویانی که دغدغه ی وفای به عهد،آنها را شب از خواب بیدار می کند.