مجلات procedia

در برخی ناشران مانند elsevier مجلاتی که نام آنها با procedia شروع شوند مجلاتی هستند که مقالات کنفرانس ها را به چاپ می رسانند.
مسئولین کنفرانسهای معتبر می توانند با سردبیر این مجلات مکاتبه نموده و مقالات پذیرفته شده کنفرانس هایی که برگزار می کنند را در این مجلات به چاپ برسانند. لازم به ذکر است که یک محقق به تنهایی بدون شرکت در کنفرانسهای تحت پوشش نمی تواند در چنین مجلاتی مقاله خود را چاپ کند.
مجلات Procedia در الزویر را میتوان از طریق نشانی زیر شناسایی کرد:

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?searchPhrase=procedia

مطالب مرتبط