پنجمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی

پنجمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی

برگزار کننده: موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان

آدرس وبسایت: http://humanities-conf.ir/fa
تاریخ برگزاری: 1397/12/01
اطلاعات تماس
تلفن: 02188063510- 09109586591
موضوعات

الهیات و معارف اسلامی
الگوهای ایرانی اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
جغرافیا و برنامه ریزی
علوم قرآن و حدیث
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
علوم حسابداری
علوم روانشناسی
علوم اجتماعی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم رفناری
علوم سیاسی
فقه و حقوق
علوم تربیتی
انسان و هنر
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
تفسیر قرآن
هنر
تربیت بدنی

مطالب مرتبط