دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر

دانلود فایل

پرسشنامه انگیزش شغلی شامل ۲۰ گویه است که توسط لوداهل کیچنر معرفی شده است . این پرسشنامه ویژگی های جدیت در کار، رضایت شغلی، میزان علاقمندی به کار، اهمیت شغلی، مسئولیت پذیری، خودباوری و خودکنترلی را می سنجد. پرسشنامه انگیزش شغلی دارای مقیاس لیکرت چهار درجه ای کاملا مخالف تا کاملا موافق می باشد.

  • روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش (منبع داخل فایل) پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ ۸۸۵% به دست آمد. برای بررسی روایی هم نمره های حاصل از این مقیاس با نمره های بدست آمده از پرسش نامه انگیزش پیشرفت اسپنس و هلمریچ محاسبه گردیدی که بین آنها ضریب همبستگی ۷۱۶% به دست آمد.

مطالب مرتبط