انواع ریجکت مقالات

۱. ریجکت بر اساس نظر editor قبل از داوری:

معمولاً به علت مرتبط نبودن مقاله شما به scope ژورنال و یا به علت زیاد بودن مشابهت ادبی اتفاق می افتد. در ژورنال های تاپ، ممکن است به علت ضعیف بودن نگارش و غلط های گرامری و یا مشخص نبودن نوآوری توسط editor ریجکت شود.
در این حالت مقاله را پس از اصلاح به ژورنال دیگری بفرستین.

۲. ریجکت طبق نظر داوران:

در این حالت editor با ارزیابی نظر داوران مقاله را ریجکت می‌کند و ممکن است در ایمیل ریجکت ذکر کند که این مقاله را دوباره نفرستید. در این صورت باید نظر داوران (اگر صحیح بود) اعمال شود و به ژورنال دیگری ارسال شود و در غیر این صورت پس از اصلاح مقاله طبق نظر داوران می توانید مقاله را به همین ژورنال بفرستید (اگرچه توصیه نمیشود).

۳. ریجکت رشته های حساس (تحریم ها):

بعضی ژورنال‌های مرتبط با مهندسی نفت و پتروشیمی و یا هسته ای، اقدام به ریجکت مقالات ایرانیان می‌کنند. در این حالت ژورنال دیگری را مد نظر قرار دهید.

نوشته شده توسط علی حبیب اله زاده

مطالب مرتبط