ایرانیان؛ دوران باستان تا دوره معاصر

ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر

همایون کاتوزیان را با تعبیر جامعه ی کوتاه مدت یا جامعه ی کلنگی که در وصف ایران به کار برده است، می شناسیم. او اعتقاد دارد هرگز امنیت و انباشت سرمایه در ایران شکل نگرفته است و سه ویژگی بنیادین جامعه ی ایران یعنی جامعه ی خشک و پراکنده، جامعه ی استبدادی و جامعه ی کوتاه مدت باعث شده است تا هرگز در ایران مثل غرب واحدهای اجتماعی شکل نگیرند و جامعه و نظام فئودالی بوجود نیاید. ایران به زعم او همواره در دور باطل استبداد و آشوب می چرخد. پس روشن است که همایون کاتوزیان علاوه بر این که تحلیل های غربی را برای توصیف ایران کارآمد نمی داند، می کوشد تا با نظریاتی منطبق با وضع ایران، تاریخ ایران را روایت کند.
کتاب ایرانیان واقعا می تواند کتاب و مدخل خوبی برای شروع تاریخ ایران را دانستن باشد. از طرفی این کتاب هم برای ناآشنایان و هم برای متخصصان حرف تازه ای دارد چرا که جز این که چیستی تاریخ را روایت کرده، چگونگی و چرایی آن را نیز موضوع کار خود ارائه داده است.
کتاب از اساطیر ایران شروع می شود و در ترجمه ی فارسی تا انقلاب اسلامی را با زبانی ساده و روشن روایت کرده است. نویسنده دوست داشته این کتاب برای همه خواندنی باشد. (30book.com)

این کتاب از این بابت قابل توجه است که نویسنده از اسناد از طبقه بندی خارج شده و خاطرات دیپلمات های غربی که در ایران فعال بودن و در سال های اخیر منتشر شده استفاده کرده که این موضوع با توجه به دیدگاه و اشراف بی بدیل نویسنده در تاریخ معاصر ایران ارزش کتاب رو چند برابر می کند. (عصر ایران)

مطالب مرتبط