پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت سال هشتم بهار و تابستان 1397 شماره 1

پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

دانلود فایل

دلالت‌های دانش ضمنی برای یادگیری و تدریس با تأکید بر دیدگاه مایکل پولانی
محسن بهلولی فسخودی; سعید ضرغامی همراه

بازتعریف دوستی، در حلقه های کندوکاو فلسفی
مهرنوش هدایتی
چیستی و چگونگی فلسفه ورزی و پیامدهای آن در فرایند تدریس معلمان
مراد یاری دهنوی; مجتبی پورکریمی هاوشکی

پیش‌فرض‌های تربیتی هرمنوتیک در نسل‌های آموزش از دور
محمدرضا سرمدی; آزاده زارع
شبکه‌های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام‌مند مقاله‌های علمی- پژوهشی (95-1385)
امین باقری; محمد یمنی دوزی سرخابی; مقصود فراستخواه; اباصلت خراسانی

واکاوی پداگوژی مبتنی بر عمل و تعیین چهارچوب برنامه درسی آن در آموزش عالی
محسن تقی زاده; محمدرضا نیستانی; فریدون شریفیان

تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام آموزش‌ و پرورش ایران (وضعیت موجود) مبتنی بر اسناد مکتوب
حامد حاجی پور; رمضان برخورداری; سوسن کشاورز

پاره حقیقت‌گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران
محمود سعیدی رضوانی

مطالب مرتبط