آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله

Accept
پذیرش حالتی است که مقاله شما جهت چاپ در یک ژورنال|ذیرش شده است

Revise
اصلاح حالتی است که نظر داوران این است که مقاله شما باید اصلاح شود و دوباره در مرحله داوری قرار گیرد تا در نهایت در ارتباط با چاپ یا عدم چاپ آن در ژورنال تصمیم گیری شود

Minor revision
اصلاح جزیی در مرحله اصلاح (revise) وقتی اصلاحات کوچکی مانند ایرادهای نگارشی، املایی و یا اصلاح برخی از جملات برای فهم و خوانایی بهتر مقاله از سوی داوران پیشنهاد می‌گرددبه آن اصلاح جزئی می گویند

Major revision
اصلاح عمده در مرحله اصلاح (revise) وقتی ایرادهای محتوایی و مفهومی به مقاله گرفته شود به آن اصلاح عمده می گویند

Reject
عدم پذیرش حالتی است که ژورنال مقاله شما را جهت چاپ رد می کند و نمی پذیرد آن را چاپ کند

Reject and resubmit
گونه ای از رد (reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که مربوط به ضعیف بودن مقاله ارسال شده است و اگر نویسندگان، به دقت به پرسش‌های داوران پاسخ دهند و مقاله را اصلاح کنند امکان بازنگری و داوری مجدد وجود دارد و می توانند آن را مجدداً به مجله ارسال نمایند

Complete reject
گونه ای از رد (reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که به دلایل مختلف مقاله ارسال شده به طور کامل رد شده است

Comment
نظر داورهای یک ژورنال در ارتباط با پیشنویس مقاله ارسال شده به آن ژورنال

Revised manuscript
نسخه اصلاح شده یک مقاله

DOI=Digital Object Identifier
شناسه الکترونیکی است که برای هر مقاله چاپ شده در یک ژورنال یک عدد منحصر به فرد است

Plagiarism
سرقت ادبی نوعی تقلب در نگارش مقاله است که در آن اگر جمله‌ای بدون هیچگونه تغییر و عیناً از مقاله دیگری کپی شود عمده ژورناله از این نظر مقالات را با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند چک می کنند و در صورت کپی بودن جملات (حتی در صورتی که رفرنس آن ذکر شده باشد) مقاله را رد می کنند

مطالب مرتبط