فصلنامه اخلاق پژوهی – دوره 1، شماره 2، تابستان 1396

فصلنامه اخلاق پژوهش - دوره 1، شماره 2، تابستان 1396

فصلنامه اخلاق پژوهی – دوره 1، شماره 2، تابستان 1396

 

1

سخن سردبیر

صفحه 5-7

مقاله پژوهشی

2

قانون اراده در سلوک صدیقین

صفحه 7-25
امیر دیوانی
3

مسیر تحوّل اخلاقی در تفسیر المیزان

صفحه 28-48
امیر غنوی
4

تقریری نو از اخلاق فضیلت: مولفه های فضیلت از دیدگاه رابرت آدامز

صفحه 49-66
مهدی غفوریان؛ مالک حسینی
5

ارتباط اخلاق و زیبایی‌شناسی در فلسفۀ شوپنهاور

صفحه 67-99
مهدی زمانی؛ منا مرادی
6

اخلاق در سایه سکوت

صفحه 101-121
مسعود صادقی
7

مبانی اخلاق اجتماعی در معنویت‌گرایی جدید و چالش‌های آن

صفحه 123-149
احمد شاکرنژاد