دو فصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)

دو فصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)

این فصلنامه در جهت تعامل نظام قضایی و نظام حقوقی و تأثیر و تأثر آن دو قبلاً تحت عنوان «نقدرأی» و به شماره مجوز 20015/91 به چاپ می‏رسیده است که به جهت تخصصی شدن، به فصلنامه «رویه قضایی» تغییر نام یافت و از بهار 1395 به سه دوفصلنامه در حوزه های تخصصی حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق کیفری تقسیم شد. دوفصلنامه های حاضر تنها مجله تخصصی در جهت نقد و تحلیل رویه قضایی است که در کشور در حال چاپ است.

  • مطالب مندرج در این نشریه بیانگر دیدگاه های نویسندگان آن است.
  • استفاده از مطالب نشریه با درج نام نویسنده و ذکر مأخذ مجاز است.
  • نشریه رویه قضایی، در تصحیح، تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.
  • پذیرش نهایی مقالات منوط به تصویب هیأت تحریریه است.
  • مقالات رسیده به دفتر نشریه مسترد نخواهد شد.