کرسی علمی – ترویجی “تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت” برگزار شد

کرسی علمی – ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی) با عنوان « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت » با همکاری دفتر امور پژوهشی و دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه مفید قم برپزار شده است.‌ این کرسی علمی – ترویجی با ارائه آقای دکتر مهدی کاظمی زمهریر؛ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید انجام شده و آقایان دکتر محمود شفیعی ؛ دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید و دکتر محمد پزشگی؛ دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناقدین این کرسی بوده اند. این جلسه روز سه‌شنبه، بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه مفید برگزار شده است. مشروح این جلسه را در لینک زیر بخوانید.

https://akhbarelmi.ir/34948

مطالب مرتبط