معرفی کتاب Religion for Reluctant Believers

معرفی کتاب Religion for Reluctant Believers

کتاب جدید پروفسور لئونارد سوئیدلر (همکار هانس کونگ، مبدع نظریة اخلاق جهانی) با عنوان دین برای باورمندان ناخرسند: Religion for Reluctant Believers کمتر از ده روز پیش منتشر شد.
سوئیدلر در این کتاب کم حجم (۱۴۲ صفحه) به این ایده پرداخته است که دینداری در عصر مدرنیته با جوی مواجه است که بسیاری از باورمندان تحصیل‌کرده را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. این چالش‌ها آنان را نسبت به بسیاری از عناصر و ارکان دین ناراضی و ناخرسند می‌سازد. روزگار مدرنیته به چهار امر بسیار ارج می‌نهد:
1. آزادی به عنوان هستة مرکزی انسانیت انسان؛
2. تفکر انتقادی و استدلال مبتنی بر ‌آن به مثابه داور و حکم در تصدیق و عدم تصدیق باورها؛
3. تاریخی‌گرایی، فرایند‌گرایی و پویایی‌طلبی در دل زندگی فردی و اجتماعی؛
4. گفتگو با کسانی که متفاوت می‌اندیشند و در عین حال حس می‌کنند که بعدی عمیق یا معنوی وجود دارد که با تجربیات روزمره به دست نمی‌آ‌ید؛ بعدی که در ادبیات سنتی «دین» نامیده می‌شد.
غلبة این چهار امر بر ذهن و اندیشة انسان مدرن سبب شده است که بر اساس تحقیقات آماری جمعیت کسانی که به کلیسا می‌روند رو به کاهش گذارده، در مقابل، جمعیت کسانی که به معنویت باور دارند رو به افزایش باشد. متکلمان و فیلسوفان دین بایستی آموزه‌های سنتی دینی را بر اساس تفکر و روحیه انسان مدرن بازخوانی کنند و تقریری ارائه دهند که در عین اینکه با آموزه‌های سنتی در تضاد نباشد، جمعیت باورمندان ناراضی را اقناع کند.
نوشته دکتر محمد تقی اسلامی