درباره عرفان مسیحی: مقالاتی از برنارد مک‌گین و دیگران

درباره عرفان مسیحی: مقالاتی از برنارد مک‌گین و دیگران

دانلود فایل

کتاب حاضر راهنمای مطالعه و پژوهش در بعضی از مهم‌ترین موضوعات و مسائل عرفان مسیحی است. مقالات کتاب به قلم نویسندگان صاحب‌نظر و همراه با کتابشناسی غنی نوشته‌شده و علاقه‌مندان و پژوهندگان حوزه عرفان مسیحی با مطالعه آن‌ها هم اطلاعاتی کلی و معتبر در این خصوص کسب می‌کنند و هم با منابع زیاد برای مطالعه و تحقیق بیشتر آشنا می‌شوند.

فهرست
اخنصارات
مقدمه متر جم
بخش اول عرفان در عهد جدید
مکاشفه و تجربه دینی نزد پولس
تجربه کردن خدا در مسیح و عرفان درونماندگار در انجیل یوحنا
عرفان مبتنی بر پایداری و رسیدن به مقدس آسمانی در رسانه
به عبرانیان
مراقبه
شهود
عرفان رهبانی و شهود
شهود و عرفان جذبه‌وار زنان در سده های دوازدهم و سیزدهم
پی گفتار
عمل و نظر
آوگوستین: نظر محبت آمیز، عمل محبت آمیز
مایستر اکهارت: وحدت فعال عمل و نظر

مطالب مرتبط