فصلنامه دست‌آوردهای روان‌شناختی

مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این مجله از مقالات علمی- پژوهشی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند.  مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده ازنرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی (سمیم نور) در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می‌گیرد.

انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

مقالات پژوهشی کمی

مقالات پژوهشی کیفی

شماره جاری: دوره ۲۵، شماره ۲ – شماره پیاپی ۲۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۱-۲۰۰ 
۱

شایستگی اجتماعی

(کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان

صفحه ۲۱-۳۸
عزت اله قدم پور؛ محمد عباسی؛ مهدی یوسف وند؛ بنفشه حسنوند؛ حسین حسینی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2019.20909.1736
۲

بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول)

صفحه ۳۹-۵۴
احمد عبدالخانی؛ پروانه ولوی؛ سیدجلال هاشمی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2018.27424.2202
۳

کاربست تِئوری انتخاب بر افکار خودآیند منفی، آسیب عمدی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افسردگی

صفحه ۵۵-۷۲
فرح نادری
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2019.25734.2069
۴

فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین (ایران: ۱۷-۲۰۱۰)

صفحه ۱۱۱-۱۲۸
سعید مشتاقی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2019.24943.2007
۵

مقایسه اثربخشی “برنامه موفقیت در مدرسه”و”مدیریت استرس”بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه ۱۶۳-۱۸۰
مجید دولتخواه؛ محمد علی محمدی فر؛ علی‌اکبر امین بیدختی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2019.26349.2119
۶

تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان

صفحه ۱۸۱-۲۰۰
نسرین دارش؛ سکینه شاهی؛ عباس رضوی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2018.18754.1612
۷

اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه

صفحه ۲۰۱-۲۱۶
علیرضا سنگانی؛ زهرا دشت بزرگی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2019.24944.2008
۸

تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان

صفحه ۹۱-۱۱۰
همت نورعلی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2019.25669.2063
۹

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن

صفحه ۱۲۹-۱۵۰
سارا طاهری؛ ایلناز سجادیان
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2018.23704.1910
۱۰

اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی

صفحه ۱-۲۰
حسین سماواتیان؛ سید محمد موسوی؛ ابوالقاسم نوری
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۵/PSY.2019.26932.2159
مطالب مرتبط