وحدت اشیا: هگل، کانت و ساختار ابژه

وحدت اشیا: هگل، کانت و ساختار ابژه

دانلود فایل

نویسنده در کتاب حاضر می‌کوشد تا با طرح مسئله وحدت و کثرت، فلسفه هگل را در پرتو تقابلش با فلسفه کانت توضیح دهد. این کتاب طرحی جامع از رویکرد کل گرایانه هگل در خصوص ابژه و جهان ترسیم می‌کند که می‌توان به کمک آن، کل فلسفه هگل را بازخوانی و تفسیر کرد.

مطالب مرتبط