فصلنامه اخلاق

فصلنامه علمی - ترویجی اخلاق

اهداف

تولید و توسعۀ دانش در گسترۀ اخلاق؛ با اولویت اخلاق خانواده

ارایه و نقد مطالعات نظام‌مند اخلاق‌پژوهان حوزه و دانشگاه؛

مطالعات بین رشته‌ای و مضاف اخلاقی

توسعۀ روش‌شناسی اخلاق، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر؛

احیاء تراث در زمینۀ اخلاق؛

تولید و توسعه اخلاق کاربردی و حرفه‌ای.

یادآوری

  1. باتوجه‌به اینکه رویکرد فصلنامه، ناظر به مباحث نظری اخلاق  است، مقالات پیمایشی در اولویت پذیرش نیستند.
  2. مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در مسائل اخلاق و حوزه‌های مرتبط به‌ویژه اخلاق اجتماعی باشد.
  3. هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز اصلاح مقالات آزاد است.
  4. دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات صرفاً نشانگر نظر نویسندگان آنهاست.
مقالات پر بازدید
شماره جاری: دوره 14، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-173 

شناسنامه علمی شماره

1

شناسنامه علمی

مقاله پژوهشی

2

نقش مادر در شکل گیری وجدان اخلاقی

صفحه 11-31
هاجر عساکره؛ حسین دیبا
3

اخلاق جنسیتی از منظر اسلام و رابطه آن با نسبیت اخلاقی

صفحه 33-54
عباس عبدالهی؛ سکینه اکبری
4

تأملی دربارة جایگاه و مؤلفه های تربیت اخلاقی کودکان در خانواده (براساس دیدگاه امام علی (ع))

صفحه 55-79
مریم اصفهانی
5

مطالعه کیفی شیوه ها واثرات فریبکاری رسانه درخانواده

صفحه 81-106
فائزه تقی پور
6

چرا من باید اخلاقی باشم؟

صفحه 107-129
صالح قربانیان
7

آیا رذایل مهلکند؟

صفحه 131-162
سید علی اصغر هاشم زاده
مطالب مرتبط