فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث؛ دوره ۱۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث
شماره جاری: دوره ۱۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۷
۱

تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی

صفحه ۱-۳۴
علی بیگدلی؛ حسینعلی ترکمانی؛ فرامرز میرزایی
۲

نظریۀ صرفه در کتاب الموضح سیدمرتضی پژوهشی دربارۀ اهمیت، مبانی و روش اثبات آن

صفحه ۳۵-۶۵
سیده خدیجه حسینی؛ مهرداد عباسی
۳

مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم

صفحه ۶۶-۱۰۱
سید علی اصغر حسینی محمدآباد؛ محمدحسن رستمی؛ ابوالفضل غفاری
۴

حرکت در تصویر پردازی داستان های پیامبران(مطالعه موردی سوره هود)

صفحه ۱۰۳-۱۳۰
کوثر چاپچی بهبهانی زاده؛ انسیه خزعلی
۵

نقش پیامبر (ص) در اسباب نزول آیات قرآن کریم

صفحه ۱۳۱-۱۵۵
سیدمحمود طیب حسینی
۶

سیر تحول معناییِ انگارۀ «شاکله»؛ در گستره تفاسیر، دوره پیدایش و کلاسیک

صفحه ۱۵۶-۱۸۴
فرشته قبادی؛ قاسم درزی
۷

ملاحظاتی بر دیدگاه‌های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه

صفحه ۱۸۷-۲۰۸
محمد هادی قهاری کرمانی