فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث؛ دوره 15، شماره 4، زمستان 1397

فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث
شماره جاری: دوره 15، شماره 4، زمستان 1397
1

تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی

صفحه 1-34
علی بیگدلی؛ حسینعلی ترکمانی؛ فرامرز میرزایی
2

نظریۀ صرفه در کتاب الموضح سیدمرتضی پژوهشی دربارۀ اهمیت، مبانی و روش اثبات آن

صفحه 35-65
سیده خدیجه حسینی؛ مهرداد عباسی
3

مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم

صفحه 66-101
سید علی اصغر حسینی محمدآباد؛ محمدحسن رستمی؛ ابوالفضل غفاری
4

حرکت در تصویر پردازی داستان های پیامبران(مطالعه موردی سوره هود)

صفحه 103-130
کوثر چاپچی بهبهانی زاده؛ انسیه خزعلی
5

نقش پیامبر (ص) در اسباب نزول آیات قرآن کریم

صفحه 131-155
سیدمحمود طیب حسینی
6

سیر تحول معناییِ انگارۀ «شاکله»؛ در گستره تفاسیر، دوره پیدایش و کلاسیک

صفحه 156-184
فرشته قبادی؛ قاسم درزی
7

ملاحظاتی بر دیدگاه‌های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه

صفحه 187-208
محمد هادی قهاری کرمانی