مطالعات سياسی و حوزه علميه قم

دانلود فایل

طی سالیان اخیر نویسندگان و صاحب نظران گام هایی هر چند کوتاه در شناسایی رشته علوم سیاسی در ایران معاصر برداشته اند. مثلاً می توان از کتاب علم سیاست در ایران اثر دکتر علیرضا ازغندی، یا یادنامه دکتر حمید عنایت، پدر علم سیاست ایران نام برد. همچنین می توان به مجموعه پراکنده ای از مصاحبه ها با اساتید این رشته که در نشریات مختلف منتشر شده است اشاره کرد (به عنوان نمونه فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم. اما در ادبیات این مطالعات و به خصوص در بررسی سیر تحولات این رشته پس از انقلاب اسلامی، گسترش آن در حوزه علمیه قم و دانشگاه های حوزوی بررسی نشده است. مقاله حاضر در صدد است که با بررسی این بخش از نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی، توجه خوانندگان خود را به حلقه ای که کمتر بدان توجه شد جلب نماید. در مقاله حاض ر سعی شده است تا نحوه پیدایش و سیر تحولات مراکز آموزش سیاسی قم و نیز زمانی که تبدیل به دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شده اند توضیح داده شود.