فصلنامه مطالعات حقوق عمومی؛ دوره ۴۹، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۸

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
شماره جاری: دوره ۴۹، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۸، صفحه ۳۱۱-۶۳۳ 

۱

صفحات آغازین

۲

موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی

صفحه ۳۱۱-۳۳۱
امیر مقامی؛ نادیا عطاران
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.219954.1390
۳

استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۳۳۳-۳۵۰
حسین بابایی؛ ولی رستمی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2019.262456.1799
۴

رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در گزینش پرونده‌های ارجاعی

صفحه ۳۵۱-۳۶۷
سهیلا کوشا؛ اسماعیل طهمورثی؛ فاطمه سوهانیان
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.257198.1732
۵

تأثیر الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن

صفحه ۳۶۹-۳۸۸
حمید الهوئی نظری؛ مریم عبیدی نیا
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.252978.1681
۶

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا.ا

صفحه ۳۸۹-۴۰۸
محمد مظهری؛ مرتضی قاسم آبادی؛ علی رضا ناصری
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.236191.1531
۷

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف

صفحه ۴۰۹-۴۲۹
میثم آرائی درونکلا؛ ساسان صیرفی؛ عباس کوچ نژاد
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.236287.1533
۸

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین‌المللی قانون

صفحه ۴۳۱-۴۴۸
محمود حاجی‌زاده؛ هیبت اله نژندی منش؛ محمدحسین زارعی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.227067.1462
۹

اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل

صفحه ۴۴۹-۴۷۰
علی سهرابلو؛ رضا طجرلو؛ بهمن ساعدی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.240446.1573
۱۰

دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی

صفحه ۴۷۱-۴۹۰
ستار عزیزی؛ وحید بذّار
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2017.231323.1504
۱۱

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی

صفحه ۴۹۱-۵۱۱
خیراله پروین؛ امیرحسین معزالدینی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.247585.1632
۱۲

معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری در فراز و نشیب انعقاد و اعتبار در اتحادیۀ اروپا

صفحه ۵۱۳-۵۳۱
راحله سیدمرتضی‏ حسینی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.240691.1577
۱۳

بررسی تفصیلی مفهوم آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها

صفحه ۵۳۳-۵۵۱
سیدباقر میرعباسی؛ مهدی کیخسروی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2019.214889.1340
۱۴

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی‌بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۵۵۳-۵۷۱
محمد مهدی رسکتی؛ علی بابایی مهر
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.255280.1710
۱۵

پیشگیری و جبران خسارت زیست‌محیطی در مدیریت سوخت مصرف‌شدۀ هسته‌ای

صفحه ۵۷۳-۵۸۹
ارحام هاشم پور؛ علیرضا آرش پور
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.239882.1571
۱۶

حملۀ نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین‌المللی بشردوستانه

صفحه ۵۹۱-۶۱۱
سیداصغر جعفری
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.239053.1560
۱۷

جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

صفحه ۶۱۳-۶۳۳
امین جعفری؛ اصغر احمدی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.223342.1426
مطالب مرتبط