فصلنامه مطالعات حقوق عمومی؛ دوره 49، شماره 2، تابستان 1398

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
شماره جاری: دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-633 

1

صفحات آغازین

2

موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی

صفحه 311-331
امیر مقامی؛ نادیا عطاران
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.219954.1390
3

استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 333-350
حسین بابایی؛ ولی رستمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2019.262456.1799
4

رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در گزینش پرونده‌های ارجاعی

صفحه 351-367
سهیلا کوشا؛ اسماعیل طهمورثی؛ فاطمه سوهانیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.257198.1732
5

تأثیر الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن

صفحه 369-388
حمید الهوئی نظری؛ مریم عبیدی نیا
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.252978.1681
6

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا

صفحه 389-408
محمد مظهری؛ مرتضی قاسم آبادی؛ علی رضا ناصری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.236191.1531
7

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف

صفحه 409-429
میثم آرائی درونکلا؛ ساسان صیرفی؛ عباس کوچ نژاد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.236287.1533
8

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین‌المللی قانون

صفحه 431-448
محمود حاجی‌زاده؛ هیبت اله نژندی منش؛ محمدحسین زارعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.227067.1462
9

اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل

صفحه 449-470
علی سهرابلو؛ رضا طجرلو؛ بهمن ساعدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.240446.1573
10

دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی

صفحه 471-490
ستار عزیزی؛ وحید بذّار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2017.231323.1504
11

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی

صفحه 491-511
خیراله پروین؛ امیرحسین معزالدینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.247585.1632
12

معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری در فراز و نشیب انعقاد و اعتبار در اتحادیۀ اروپا

صفحه 513-531
راحله سیدمرتضی‏ حسینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.240691.1577
13

بررسی تفصیلی مفهوم آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها

صفحه 533-551
سیدباقر میرعباسی؛ مهدی کیخسروی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2019.214889.1340
14

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی‌بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 553-571
محمد مهدی رسکتی؛ علی بابایی مهر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.255280.1710
15

پیشگیری و جبران خسارت زیست‌محیطی در مدیریت سوخت مصرف‌شدۀ هسته‌ای

صفحه 573-589
ارحام هاشم پور؛ علیرضا آرش پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.239882.1571
16

حملۀ نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین‌المللی بشردوستانه

صفحه 591-611
سیداصغر جعفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.239053.1560
17

جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

صفحه 613-633
امین جعفری؛ اصغر احمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/JPLSQ.2018.223342.1426
مطالب مرتبط