تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

دانلود فایل

 

موضوع پایان نامه:

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین بهروان

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                      فصل اول : کلیات                                           صفحه

 • مقدمه———————————————- ۲

۲-۱ بیان مسئله ——————————————— ۴

۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق ———————————- ۵

۴-۱ اهداف تحقیق —————————————— ۶

۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ——————————– ۶

۱-۵-۱ اوقات فراغت —————————————- ۶

۱-۵-۲ اوقات فراغت در لغت ———————————- ۷

۱-۵-۳ اوقات در لغت —————————————- ۷

۱-۵-۴ فراغت در لغت ————————————— ۹

۱-۵-۵ موفقیت در لغت ————————————— ۹

۱-۵-۶ موفقیت تحصیلی ————————————– ۹

فصل دوم : پیشینه تحقیق

 • پژوهش های انجام شده در داخل کشور ——————— ۱۰

۱-۱-۲ چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی    ۱۱

۲-۱-۲ نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشورباتاکید بر فعالیتهای ورزشی—-۱۲

۳-۱-۲ بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران   ۱۳

۴-۱-۲ اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران — ۱۴

۵-۱-۲ بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی۱۴

۶-۱-۲بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی   ۱۶

۷-۱-۲بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد ——————– ۱۶

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری —————– ۱۷

۲-۲پژوهش های انجام در خارج از کشور ————————- ۱۷

 • ۲-۲فراغت در شهر ———————————— ۱۸
 • ۲-۲اوقات فراغت جوانان ——————————- ۱۹
 • ۲-۲تئوری فراغت ————————————- ۱۹

فصل سوم : چهار چوب نظری   

۱-۳بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران——————— ۲۱

نظریات رایزرمن

نظریات رایت میلز

نظریات فلوئید هاوس

نظریات اسپنسر

۲-۳تئوری رفتار واتسن ———————————— ۲۸

۳-۳تئوری انگیزه جورج هومز——————————- ۲۹

۴-۳تئوری طبقات گرازیا ———————————– ۳۰

۵-۳تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ———————— ۳۱

۶-۳فرضیات تحقیق ————————————— ۳۲

۷-۳مدل تحلیلی تحقیق ———————————– ۳۳

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

۱-۴روش تحقیق —————————————– ۳۵

۲-۴جامعه آماری —————————————- ۳۵

۳-۴واحد تحلیل —————————————– ۳۵

۴-۴شیوه ی نمونه گیری ———————————– ۳۵

۵-۴حجم نمونه —————————————— ۳۶

۶-۴تعریف عملیاتی تحقیق ———————————- ۳۷

۷-۴ اعتبار و پایایی—————————————- ۳۸

فصل پنجم : یافته های تحقیق

۱-۵تحلیل های تک متغیره———————————- ۳۹

۲-۵تحلیل های دومتغیره———————————– ۶۴

فصل ششم : نتیجه گیری

۱-۶ نتیجه گیری —————————————– ۷۴

۲-۶ فهرست منابع و ماخذ ———————————- ۷۶

 

 

فهرست جداول                                         صفحه

 

۱-۵تحلیل های تک متغیره

۱-۱-۵ دوره تحصیلی ————————————– ۴۰

۲-۱-۵ معدل کل—————————————– ۴۱

۳-۱-۵ وضعیت تاهل ————————————– ۴۲

۴-۱-۵ رشته تحصیلی ————————————– ۴۳

۵-۱-۵ شغل پدر —————————————– ۴۴

۶-۱-۵ میزان تحصیلات پدر ——————————— ۴۵

۷-۱-۵ درآمد ماهیانه خانوار——————————– ۴۶

۸-۱-۵ آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟——- ۴۷

۹-۱-۵ نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ————————- ۴۸

۱۰-۱-۵ انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ————— ۴۹

۱۱-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ———- ۵۰

۱۲-۱-۵ آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟——— ۵۱

۱۳-۱-۵ در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟ ——- ۵۲

۱۴-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟ —————— ۵۳

۱۵-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ———— ۵۴

۱۶-۱-۵ آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ ——————- ۵۵

۱۷-۱-۵ نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ———————– ۵۶

۱۸-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ —————— ۵۷

۱۹-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟ ————- ۵۸

۲۰-۱-۵ آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟ —— ۵۹

۲۱-۱-۵ نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟ ———– ۶۰

۲۲-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ —————— ۶۱

۲۳-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ———— ۶۲

۲۴-۱-۵ در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟ ———— ۶۳

۲-۵ تحلیل های دو متغیره

 • ۲-۵ رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ۶۴
 • ۲-۵ رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه – ۶۵
 • ۲-۵ رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی —– ۶۷
 • ۲-۵ رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه — ۶۹
 • ۲-۵ رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیتها  ۷۰
 • ۲-۵ رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها ۷۱
 • ۲-۵ رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیتتحصیلی ۷۲

 

 

۱-۱مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ صفحه۹۲)

۲ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،۱۳۷۲،صفحه۵۶)

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر ۱۳۸۲). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه ۵)

 

۲-۱ بیان مسأله

اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند. همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرحبخش و نشاط آور دارند. در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود. چرا که نزدیک به ۲ میلیون نفر از جوانان آینده ساز کشور را قشر دانشجو تشکیل می دهند. و این دانشجویان در فردایی نه چندان دور به عنوان مدیر، پزشک ، معلم و … به کار و فعالیت می پردازند. پس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کار کرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی اموری غیر قابل انکار هستند، عنایت به کارکرد دیگر آن که باعث پیشرفت تحصیلی نیز شود حائز اهمیت ویژه ای است. البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار اوقات فراغت است و چه بسا که گذران اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید.

سوال های اساسی که در این پژوهش مطرح می شود بدین قرارند:

 • انواع فعالیت های فوق برنامه ی دانشجویان در طول سال تحصیلی چیست؟
 • نوع فعالیت ها چه تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد؟
 • انگیزه ی دانشجو ازانجام فعالیت های فوق برنامه چیست؟
 • میزان رضایت دانشجویان از این فعالیت ها به چه میزان است؟
 • پایگاه اجتماعی دانشجویان چه تأثیری بر میزان و نوع این فعالیت ها دارد؟
مطالب مرتبط