انواع ارجاع دهی و رفرنس نویسی

1- روش ارجاع دهی به سبک APA

2- روش ارجاع دهی به سبک هاروارد (Harvard)

3- روش ارجاع دهی به سبک ونکور (Vancouver)

4- روش ارجاع دهی به سبک شیکاگو (Chicago)

5- ارجاع دهی به سبک OSCOLA

6- ارجاع دهی به سبک MLA

7- ارجاع دهی به سبک IEEE

8- ارجاع دهی به سبک Turabian

9- ارجاع دهی به روش AMA

10- ارجاع دهی به روش ACS

11- ارجاع دهی به سبک NLM

12- ارجاع دهی به سبک AAA

13- ارجاع دهی به روش APSA

14- ارجاع دهی به سبک ABNT

مطالب مرتبط