فائزه فرهودی

فائزه فرهودی

فعالیت های علمی، پژوهشی، سوابق تدریس، آموزشی و سوابق اجرایی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
تاریخ اخذ مدرک دکتری: 1393، معدل 19/09

مقاطع تحصیلی

• کارشناسي: دانشگاه خوارزمی تهران- ميانيگين کل فارغ التحصيلي19/49 (نوزده وچهل ونه صدم)
• کارشناسي ارشد: دانشگاه الزهراء(س) تهران – ميانگين کل فارغ التحصيلي: 19/11 (نوزده و يازده صدم).
• دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران- میانگین کل:09/19 (نوزده و نه صدم)

عناوين کسب شده

* پژوهشگر برجسته در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر استان قم در سال 1396.
* دانشجوي استعداد درخشاندرکل دوره کارشناسي.
* دانشجوي نمونه سال 1385 دانشگاه الزهراء(س).
* پژوهشگرنمونه سال 1385 دانشگاه الزهرا(س).
* نفراول گروه درمقطع کارشناسي ارشد دربين هم ورودي هاي خود در سال1384.
* نفر دوم گروه در مقطع دکتری.
* کسب مقام”قابل تقدير” درمحور”يادداشت ومقاله فرهنگي” دومين جشنواره داخلي نشريات دانشجويي دانشگاه الزهرا(س)سال 1386.
* کسب نمره 19/5 ودرجه عالي درپايان نامه مقطع کارشناسي ارشد.
* جوان نخبه استان قم.
* کسب نمره 19/5 ودرجه عالي درپايان نامه مقطع دکتری.
* کسب رتبه در مسابقه “نیایش های قرآنی” دانشگاه خوارزمی.
* دارای گواهینامه دوره “روزنامه نگاری و نویسندگی”
* دارای گواهینامه دوره “حکومت مهدوی و وظایف منتظران”
* دارای گواهینامه دوره “تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم”

مقالات پذیرش و چاپ شده

1- مقاله ” تأثیر نگرش‌های فرهنگی دانشجویان کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر قضاوت ربط: بر اساس شاخص‌های نگرش فرهنگی هافستد”. پذیرفته شده در پژوهشنامه علمی پژوهش پردازش و مدیریت اطلاعات. به صورت زودآیند در سایت مجله قابل دسترسی است.

http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?prepub=1&slct_pg_id=167&sid=1&slc_lang=fa

2- مقاله “تاثیر ویژگی های شخصیتی کاربران بر قضاوت ربط”. پژوهشنامه علمی پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره 29. شماره 2. زمستان 1392. 317-331.
3- مقاله”لزوم به کارگيري مديريت دانش درافزايش سطح کيفي فعاليتهاي سازمانهاي نوين به ويژه کتابخانه ها” . فصلنامه علمي پژوهشي علوم وفناوري اطلاعات. زمستان1387.دوره 24.شماره 2. 89-104.
4- مقاله”بررسي رابطه بين حالات رواني کاربران‌وميزان تشخيص مرتبط بودن مدارك بازيابي شده هنگام جستجو”. فصلنامه علمي پژوهشي علوم و فناوري اطلاعات. تابستان 1388.دوره 24. شماره 4. 53-67.*
5- مقاله”مديريت الکترونيکي اسناد: راهي به سوي توسعه مراکزاسنادي وسازمانها” .مجله الکترونيکي ارتباط علمي(نما). فروردين ماه 1388.
6- مقاله “خصوصي سازي: راهکاري موثر جهت رفع مشکلات و موانع سازمان ها و مراکز آرشيوي”. ماهنامه الکترونيکي ارتباط علمي(نما). دوره 17. شماره 2. آبان ماه 1389
7- مقاله “کاربرمدار نمودن بازیابی اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی:رده بندی شناختی اشیاء محتوایی”. چاپ شده در مجله الکترونیکی ارتباط علمی “نما”. دوره 33. شماره2. پیاپی 107. فروردین 94.*
8- مقاله “لزوم به کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی و اثربخشی فرایندها و فعالیت های سازمان های پلیسی” ماهنامه ارتباط علمی (نما).31(1). پیاپی 100. شهریور 93
9- مقاله “تاثیر هوش هیجانی کتابداران بر استخدام آنها در کتابخانه ها”. ماهنامه ارتباط علمی (نما). شماره 26. 1391
10- مقاله “برنامه ریزی راهبردی منابع و خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهی” چاپ شده در کتاب ماه کلیات. شماره 176. مرداد 1391.
11- مقاله “مروری بر کتاب دانشنمای اطلاعات و ارتباطات”. کتاب ماه کلیات. شماره 177. شهریور 1391

12- مقاله “الگوي بومي مديريت بحران در کتابخانه هاي ايران(پژوهش کیفی)”. چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق).دوره 21. شماره 3.پیاپی 82. پاییز 94.
13- مقاله “الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه های پژوهشگاه های ایران(پژوهش ترکیبی)”. چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. تابستان 1393. شماره 66.
14- مقاله”تاثيراستفاده ازفناوري واقعيت مجازي درفعاليتهاوفرآيندهاي کتابداري واطلاع رساني” .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات(فصلنامه کتاب سابق). 1387؛ دوره 19. شماره 4. 109-124.
15- مقاله ” تاثير حالات خلقي کتابداران مرجع و امانت، بر ميزان رضايت در کتابخانه هاي دانشگاهي” . فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات(فصلنامه کتاب سابق). بهار 1390.دوره 22. شماره 1. 32-45.
16- مقاله “بررسی تطبیقی کیفیت زندگی کتابداران کتابخانه های عمومی ایران و مالزی طی سال های 1385-1390”.چاپ شده در مجله نظام ها و خدمات اطلاعاتی. سال 3. شماره 1و2. پیاپی 9و10. زمستان 92 و بهار 93. ص 79-90.
17- مقاله “تاثیر ویژگی های شخصیتی دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی بر رفتار اطلاع یابی آنها”. فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی. سال 8. شماره 30. پاییز 94. ص87-96.*
18- مقاله “تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر اجرای اصول مدیریت بومی بحران در کتابخانه های دانشگاه های ایران” پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه دانش شناسی.

19- مقاله “تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران کتابخانه های دانشگاهی بر فرایند مدیریت تعارض سازمانی” چاپ شده در فصلنامه علم اطلاعات و نسخه شناسی. شماره 3. بهار 1392.
20- مقاله”شوراي جهاني آرشيو: ايکا” ماهنامه دوزبانه اطلاع يابي واطلاع رساني. سال دوم. شماره دهم. مردادماه 1387. 54-56.
21- مقاله”فناوري آر اف آي دي درکتابخانه ها” ماهنامه دوزبانه اطلاع يابي واطلاع رساني. سال سوم. شماره هيجدهم. فروردين ماه 1388. 35-39.
22- مقاله”مقياس‌هاي عملکردجستجودربازيابي اطلاعات” ماهنامه دوزبانه اطلاع يابي واطلاع رساني.
23- مقاله “معرفي بزرگترين کتابخانه ديجيتالي جهان:کوئستيا”نشريه الکترونيکي شيرازه.سال اول. شماره پنجم. مردادوشهريور 1387
24- مقاله “مقايسه آرشيو وکتابخانه ملي کانادا و سازمان اسنادوکتابخانه ملي ايران” نشريه الکترونيکي شيرازه. سال اول. شماره سوم. فروردين وارديبهشت.1387
25- مقاله”بررسي انواع سيستم‌هاي امنيتي درکتابخانه ولزوم به کارگيري آنها” فصلنامه پيک کتابداري. سال ششم. شماره بيست وسوم. زمستان .1385
26- مقاله”معرفي جامع ترين نرم افزارفلسفي باعنوان کتابخانه حکمت اسلامي”. نشريه الکترونيکي شيرازه. سال اول. شماره6.مهروآبان 1387
27- مقاله “معرفي پايگاه اطلاعاتيJSTORE”نشريه الکترونيکي عطف. ارديبهشت 1389
28- مقاله “معرفي پايگاه اطلاعاتيOCLC” چاپ شده در نشريه الکترونيکي عطف. سال اول.شماره دوم. خرداد و تير 1389.
29- مقاله “کتابداران کتابخانه ها موثرترين گزينه جهت نهادينه کردن الگوي رفتاري مناسب با ارباب رجوع”خبرنامه انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران. سال هفتم شماره 35. بهار و تابستان 1389.
30- مقاله”حق مالکيت معنوي درکتابخانه هاي ديجيتالي وپيشرفت هاي آتي فناوري اطلاعات درجامعه”. نشريه الکترونيکي عطف. آذرماه 1389.

31- Farhoodi, Faezeh(2015). Local model of crisis management in libraries of Iran’s research centers(mixed research). Library of philosophy and practice.

داوری مقالات

* داور مقاله در فصلنامه “مطالعات دانش شناسی” دانشگاه علامه طباطبایی سال 1396.
* داور مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی “گنجینه اسناد” سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سال 1396.
* داور 4 مقاله کنگره بین المللی ” نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی” با کدهای 211، 1804، 1805 و 2086.
* داور مقالات مجله علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق).
* داور مقالات مجله علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی.
* داور مقالات مجله علمی پژوهشی دانش شناسی (دانشگاه آزاد تهران شمال)
* داور مقالات ماهنامه الکترونيکي ارتباط علمي(نما).

عضویت ها

* عضوهيات تحريريه فصلنامه پيک کتابداري درسال 1385.
* سردبيرميهمان مجله بزم آورد. نشريه انجمن کتابداري واطلاع رساني شاخه قم. دوره دوم شماره 4 و 5 بهاروتابستان 1387.
* عضو هیات موسس و شورای سیاستگذاری “مجمع کتابخانه های تخصصی(حوزوی و دانشگاهی) استان قم” سال 1394
* رئیس کمیته آموزش و پژوهش مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) سال 95-96
* عضو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (کانون قرآن و عترت) و شرکت فعال در مسابقات و فعالیت های قرآنی(حفظ و ترتیل و تفسیر قرآن) دانشگاه خوارزمی.
* کارشناس حضوری و تلفنی برنامه های رادیو معارف(برنامه های صبح روشن، گنجینه، باغ علم، دانشجو)
* کارشناس حضوری و تلفنی برنامه های زنده و تولیدی صدا و سیما مرکز قم .
* عضو نویسندگان رادیو معارف.

فعالیت های رسانه ای

• کارشناس حضوری برنامه دانشجو(گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: آسیب شناسی مطالعه و کتاب خوانی در زندگی امروزی خصوصا در بین جوانان
• کارشناس حضوری برنامه باغ علم(گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف). موضوع کارشناسی: معرفی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی حوزوی، علمی و دینی
• کارشناس برنامه گنجینه (گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: کتابشناسی و تحلیل کتاب های مختلف (تحلیل نقاط قوت و احیانا ضعف کتاب ها و به بیان دیگر نقد ساده و سازنده کتاب ها) که در برنامه معرفی می شود. این بخش به شنوندگان کمک می کند تا در انتخاب و گزینش کتاب ها به نکات لازم و ضروری دقت داشته باشند و طی برنامه های مختلف این نکات بیان می شود. همچنین به نویسندگان کتاب ها پیشنهاداتی جهت غنای کتابشان در ویرایش های بعدی ارائه می گردد.
• کارشناس حضوری و تلفنی برنامه صبح روشن(گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: انتخاب و معرفی کتاب های مرتبط با موضوع همان روز برنامه. به همراه قرائت گزیده ای از کتاب و کارشناس حضوری برنامه های مرتبط با کتاب و ترویج کتابخوانی
• کارشناس معرفی کتاب در برنامه مهربانو (شبکه استانی نور مرکز قم).
• کارشناس مجری برنامه خانه مهر (گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف).
• نویسنده رادیو معارف

همایش ها و کنفرانس ها

• شرکت در یازدهمین همایش ملی ادکا با عنوان “رسالت های اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی در ارتقای رفتارهای شهروندی” با ارائه مقاله شفاهی تحت عنوان ” تأثیرحالات خلقی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم بر میزان مراجعه کاربران به کتابخانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی” در تاریخ 8/12/97
• شرکت در همایش “جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی” در تاریخ 3/11/95
• شرکت در نخستین همایش ملی آرشیوی ایران “آرشیو برای همه” در تاریخ 17/02/88 که مقاله اینجانب جهت چاپ در مجموعه مقالات این همایش پذیرفته شد.
• شرکت در اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات” در تاریخ 16و17اسفند 1385.
• شرکت در همایش “مبانی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران” که در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 22و23آذرماه 1385 برگزار شد و مقاله اینجانب با عنوان “بررسی عملکرد انواع سیستم های امنیتی جلوگیری از سرقت در کتابخانه ها” جهت چاپ در مجموعه مقالات این همایش پذیرفته شد.
• شرکت در هفتمین همایش سراسری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س) در تاریخ 27/02/85 برگزار شد.
• شرکت در دومین جشنواره فرهنگی هنری ثقلین دانشجویان سراسر کشور سال 1384.
• شرکت در یازدهمین همایش سراسری ادکا با عنوان “رسالت های اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی در ارتقای رفتارهای شهروندی” و پذیرش مقاله اینجانب با عنوان “تأثیرحالات خلقی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم بر میزان مراجعه کاربران به کتابخانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی”.
• شرکت در دومین جشنواره ملی نقد کتاب ادکا و پذیرش نقد کتاب اینجانب با عنوان “مروری بر کتاب اخلاق حرفه‌ای فناوری اطلاعات”.

کتاب های تالیفی

• “مدیریت بحران در کتابخانه ها“. قم: انتشارات دارالفکر. 1396

سوابق آموزشی و تدریس

• 5 سالتدريس دردانشگاه پيام نورتهران- واحدها و درس‌های مختلف.
• دوترم تدريس دردانشگاه جامع علمي-کاربردي واحد فرهنگ وهنر قم. 4واحد موادوخدمات کتابخانه براي کودکان- موادوخدمات کتابخانه براي بزرگسالان ونوسوادان.
• یک ترم تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم. عنوان درس: طراحی و پیاده سازی کتابخانه های الکترونیکی.
• مدرس دانشگاه فرهنگیان قم
• سخنران نشست با عنوان “روش های بازیابی اطلاعات در منابع و پایگاه های اطلاعاتی” در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان. اسفندماه 1394.
سوابق اجرایی

• مدیر کتابخانه خواهران دفتر تبلیغات اسلامی از سال1389تا سال 1393.
• مدیر کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم (ع) سال 1394.
• مسئول کمیته آموزش و پژوهش مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) از سال 1395 تا سال 1396.
• کارشناس در سازمان اسناد وکتابخانه ملي ايران(تهران) دربخش اطلاع رساني تخصصي به مدت 2 سال.
• کارشناس بانک اطلاعات درکتابخانه جامعه الزهراء(س) به مدت 1 سال.
• کارشناس نمایه سازی در طرح هاي تحقيقاتي سازمان جهاد کشاورزي در محيط وب اگريس.
• کارشناس اطلاع رسانی تخصصی در کتابخانه دانشگاه مفید.
• همکاری علمی در پروژه ساخت کتابخانه پردیسان سال 89.
• همکاری در سایر طر ح های علمی مربوط به کتابخانه های مختلف.
• مدیر روابط عمومی مجله “پیام زن” از سال 1395 .