فائزه فرهودی

فائزه فرهودی

فعالیت های علمی، پژوهشی، سوابق تدریس، آموزشی و سوابق اجرایی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
تاریخ اخذ مدرک دکتری: ۱۳۹۳، معدل ۱۹/۰۹

مقاطع تحصیلی

• کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران- میانیگین کل فارغ التحصیلی۱۹/۴۹ (نوزده وچهل ونه صدم)
• کارشناسی ارشد: دانشگاه الزهراء(س) تهران – میانگین کل فارغ التحصیلی: ۱۹/۱۱ (نوزده و یازده صدم).
• دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران- میانگین کل:۰۹/۱۹ (نوزده و نه صدم)

عناوین کسب شده

* پژوهشگر برجسته در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر استان قم در سال ۱۳۹۶٫
* دانشجوی استعداد درخشاندرکل دوره کارشناسی.
* دانشجوی نمونه سال ۱۳۸۵ دانشگاه الزهراء(س).
* پژوهشگرنمونه سال ۱۳۸۵ دانشگاه الزهرا(س).
* نفراول گروه درمقطع کارشناسی ارشد دربین هم ورودی های خود در سال۱۳۸۴٫
* نفر دوم گروه در مقطع دکتری.
* کسب مقام”قابل تقدیر” درمحور”یادداشت ومقاله فرهنگی” دومین جشنواره داخلی نشریات دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)سال ۱۳۸۶٫
* کسب نمره ۱۹/۵ ودرجه عالی درپایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.
* جوان نخبه استان قم.
* کسب نمره ۱۹/۵ ودرجه عالی درپایان نامه مقطع دکتری.
* کسب رتبه در مسابقه “نیایش های قرآنی” دانشگاه خوارزمی.
* دارای گواهینامه دوره “روزنامه نگاری و نویسندگی”
* دارای گواهینامه دوره “حکومت مهدوی و وظایف منتظران”
* دارای گواهینامه دوره “تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم”

مقالات پذیرش و چاپ شده

۱- مقاله ” تأثیر نگرش‌های فرهنگی دانشجویان کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر قضاوت ربط: بر اساس شاخص‌های نگرش فرهنگی هافستد”. پذیرفته شده در پژوهشنامه علمی پژوهش پردازش و مدیریت اطلاعات. به صورت زودآیند در سایت مجله قابل دسترسی است.

http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?prepub=1&slct_pg_id=167&sid=1&slc_lang=fa

۲- مقاله “تاثیر ویژگی های شخصیتی کاربران بر قضاوت ربط”. پژوهشنامه علمی پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره ۲۹٫ شماره ۲٫ زمستان ۱۳۹۲٫ ۳۱۷-۳۳۱٫
۳- مقاله”لزوم به کارگیری مدیریت دانش درافزایش سطح کیفی فعالیتهای سازمانهای نوین به ویژه کتابخانه ها” . فصلنامه علمی پژوهشی علوم وفناوری اطلاعات. زمستان۱۳۸۷٫دوره ۲۴٫شماره ۲٫ ۸۹-۱۰۴٫
۴- مقاله”بررسی رابطه بین حالات روانی کاربران‌ومیزان تشخیص مرتبط بودن مدارک بازیابی شده هنگام جستجو”. فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات. تابستان ۱۳۸۸٫دوره ۲۴٫ شماره ۴٫ ۵۳-۶۷٫*
۵- مقاله”مدیریت الکترونیکی اسناد: راهی به سوی توسعه مراکزاسنادی وسازمانها” .مجله الکترونیکی ارتباط علمی(نما). فروردین ماه ۱۳۸۸٫
۶- مقاله “خصوصی سازی: راهکاری موثر جهت رفع مشکلات و موانع سازمان ها و مراکز آرشیوی”. ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی(نما). دوره ۱۷٫ شماره ۲٫ آبان ماه ۱۳۸۹
۷- مقاله “کاربرمدار نمودن بازیابی اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی:رده بندی شناختی اشیاء محتوایی”. چاپ شده در مجله الکترونیکی ارتباط علمی “نما”. دوره ۳۳٫ شماره۲٫ پیاپی ۱۰۷٫ فروردین ۹۴٫*
۸- مقاله “لزوم به کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی و اثربخشی فرایندها و فعالیت های سازمان های پلیسی” ماهنامه ارتباط علمی (نما).۳۱(۱). پیاپی ۱۰۰٫ شهریور ۹۳
۹- مقاله “تاثیر هوش هیجانی کتابداران بر استخدام آنها در کتابخانه ها”. ماهنامه ارتباط علمی (نما). شماره ۲۶٫ ۱۳۹۱
۱۰- مقاله “برنامه ریزی راهبردی منابع و خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهی” چاپ شده در کتاب ماه کلیات. شماره ۱۷۶٫ مرداد ۱۳۹۱٫
۱۱- مقاله “مروری بر کتاب دانشنمای اطلاعات و ارتباطات”. کتاب ماه کلیات. شماره ۱۷۷٫ شهریور ۱۳۹۱

۱۲- مقاله “الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه های ایران(پژوهش کیفی)”. چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق).دوره ۲۱٫ شماره ۳٫پیاپی ۸۲٫ پاییز ۹۴٫
۱۳- مقاله “الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه های پژوهشگاه های ایران(پژوهش ترکیبی)”. چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. تابستان ۱۳۹۳٫ شماره ۶۶٫
۱۴- مقاله”تاثیراستفاده ازفناوری واقعیت مجازی درفعالیتهاوفرآیندهای کتابداری واطلاع رسانی” .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات(فصلنامه کتاب سابق). ۱۳۸۷؛ دوره ۱۹٫ شماره ۴٫ ۱۰۹-۱۲۴٫
۱۵- مقاله ” تاثیر حالات خلقی کتابداران مرجع و امانت، بر میزان رضایت در کتابخانه های دانشگاهی” . فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات(فصلنامه کتاب سابق). بهار ۱۳۹۰٫دوره ۲۲٫ شماره ۱٫ ۳۲-۴۵٫
۱۶- مقاله “بررسی تطبیقی کیفیت زندگی کتابداران کتابخانه های عمومی ایران و مالزی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۰”.چاپ شده در مجله نظام ها و خدمات اطلاعاتی. سال ۳٫ شماره ۱و۲٫ پیاپی ۹و۱۰٫ زمستان ۹۲ و بهار ۹۳٫ ص ۷۹-۹۰٫
۱۷- مقاله “تاثیر ویژگی های شخصیتی دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی بر رفتار اطلاع یابی آنها”. فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی. سال ۸٫ شماره ۳۰٫ پاییز ۹۴٫ ص۸۷-۹۶٫*
۱۸- مقاله “تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر اجرای اصول مدیریت بومی بحران در کتابخانه های دانشگاه های ایران” پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه دانش شناسی.

۱۹- مقاله “تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران کتابخانه های دانشگاهی بر فرایند مدیریت تعارض سازمانی” چاپ شده در فصلنامه علم اطلاعات و نسخه شناسی. شماره ۳٫ بهار ۱۳۹۲٫
۲۰- مقاله”شورای جهانی آرشیو: ایکا” ماهنامه دوزبانه اطلاع یابی واطلاع رسانی. سال دوم. شماره دهم. مردادماه ۱۳۸۷٫ ۵۴-۵۶٫
۲۱- مقاله”فناوری آر اف آی دی درکتابخانه ها” ماهنامه دوزبانه اطلاع یابی واطلاع رسانی. سال سوم. شماره هیجدهم. فروردین ماه ۱۳۸۸٫ ۳۵-۳۹٫
۲۲- مقاله”مقیاس‌های عملکردجستجودربازیابی اطلاعات” ماهنامه دوزبانه اطلاع یابی واطلاع رسانی.
۲۳- مقاله “معرفی بزرگترین کتابخانه دیجیتالی جهان:کوئستیا”نشریه الکترونیکی شیرازه.سال اول. شماره پنجم. مردادوشهریور ۱۳۸۷
۲۴- مقاله “مقایسه آرشیو وکتابخانه ملی کانادا و سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران” نشریه الکترونیکی شیرازه. سال اول. شماره سوم. فروردین واردیبهشت.۱۳۸۷
۲۵- مقاله”بررسی انواع سیستم‌های امنیتی درکتابخانه ولزوم به کارگیری آنها” فصلنامه پیک کتابداری. سال ششم. شماره بیست وسوم. زمستان .۱۳۸۵
۲۶- مقاله”معرفی جامع ترین نرم افزارفلسفی باعنوان کتابخانه حکمت اسلامی”. نشریه الکترونیکی شیرازه. سال اول. شماره۶٫مهروآبان ۱۳۸۷
۲۷- مقاله “معرفی پایگاه اطلاعاتیJSTORE”نشریه الکترونیکی عطف. اردیبهشت ۱۳۸۹
۲۸- مقاله “معرفی پایگاه اطلاعاتیOCLC” چاپ شده در نشریه الکترونیکی عطف. سال اول.شماره دوم. خرداد و تیر ۱۳۸۹٫
۲۹- مقاله “کتابداران کتابخانه ها موثرترین گزینه جهت نهادینه کردن الگوی رفتاری مناسب با ارباب رجوع”خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. سال هفتم شماره ۳۵٫ بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
۳۰- مقاله”حق مالکیت معنوی درکتابخانه های دیجیتالی وپیشرفت های آتی فناوری اطلاعات درجامعه”. نشریه الکترونیکی عطف. آذرماه ۱۳۸۹٫

۳۱- Farhoodi, Faezeh(2015). Local model of crisis management in libraries of Iran’s research centers(mixed research). Library of philosophy and practice.

داوری مقالات

* داور مقاله در فصلنامه “مطالعات دانش شناسی” دانشگاه علامه طباطبایی سال ۱۳۹۶٫
* داور مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی “گنجینه اسناد” سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سال ۱۳۹۶٫
* داور ۴ مقاله کنگره بین المللی ” نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی” با کدهای ۲۱۱، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵ و ۲۰۸۶٫
* داور مقالات مجله علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق).
* داور مقالات مجله علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی.
* داور مقالات مجله علمی پژوهشی دانش شناسی (دانشگاه آزاد تهران شمال)
* داور مقالات ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی(نما).

عضویت ها

* عضوهیات تحریریه فصلنامه پیک کتابداری درسال ۱۳۸۵٫
* سردبیرمیهمان مجله بزم آورد. نشریه انجمن کتابداری واطلاع رسانی شاخه قم. دوره دوم شماره ۴ و ۵ بهاروتابستان ۱۳۸۷٫
* عضو هیات موسس و شورای سیاستگذاری “مجمع کتابخانه های تخصصی(حوزوی و دانشگاهی) استان قم” سال ۱۳۹۴
* رئیس کمیته آموزش و پژوهش مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) سال ۹۵-۹۶
* عضو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (کانون قرآن و عترت) و شرکت فعال در مسابقات و فعالیت های قرآنی(حفظ و ترتیل و تفسیر قرآن) دانشگاه خوارزمی.
* کارشناس حضوری و تلفنی برنامه های رادیو معارف(برنامه های صبح روشن، گنجینه، باغ علم، دانشجو)
* کارشناس حضوری و تلفنی برنامه های زنده و تولیدی صدا و سیما مرکز قم .
* عضو نویسندگان رادیو معارف.

فعالیت های رسانه ای

• کارشناس حضوری برنامه دانشجو(گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: آسیب شناسی مطالعه و کتاب خوانی در زندگی امروزی خصوصا در بین جوانان
• کارشناس حضوری برنامه باغ علم(گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف). موضوع کارشناسی: معرفی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی حوزوی، علمی و دینی
• کارشناس برنامه گنجینه (گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: کتابشناسی و تحلیل کتاب های مختلف (تحلیل نقاط قوت و احیانا ضعف کتاب ها و به بیان دیگر نقد ساده و سازنده کتاب ها) که در برنامه معرفی می شود. این بخش به شنوندگان کمک می کند تا در انتخاب و گزینش کتاب ها به نکات لازم و ضروری دقت داشته باشند و طی برنامه های مختلف این نکات بیان می شود. همچنین به نویسندگان کتاب ها پیشنهاداتی جهت غنای کتابشان در ویرایش های بعدی ارائه می گردد.
• کارشناس حضوری و تلفنی برنامه صبح روشن(گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: انتخاب و معرفی کتاب های مرتبط با موضوع همان روز برنامه. به همراه قرائت گزیده ای از کتاب و کارشناس حضوری برنامه های مرتبط با کتاب و ترویج کتابخوانی
• کارشناس معرفی کتاب در برنامه مهربانو (شبکه استانی نور مرکز قم).
• کارشناس مجری برنامه خانه مهر (گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف).
• نویسنده رادیو معارف

همایش ها و کنفرانس ها

• شرکت در یازدهمین همایش ملی ادکا با عنوان “رسالت های اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی در ارتقای رفتارهای شهروندی” با ارائه مقاله شفاهی تحت عنوان ” تأثیرحالات خلقی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم بر میزان مراجعه کاربران به کتابخانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی” در تاریخ ۸/۱۲/۹۷
• شرکت در همایش “جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی” در تاریخ ۳/۱۱/۹۵
• شرکت در نخستین همایش ملی آرشیوی ایران “آرشیو برای همه” در تاریخ ۱۷/۰۲/۸۸ که مقاله اینجانب جهت چاپ در مجموعه مقالات این همایش پذیرفته شد.
• شرکت در اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات” در تاریخ ۱۶و۱۷اسفند ۱۳۸۵٫
• شرکت در همایش “مبانی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران” که در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۲و۲۳آذرماه ۱۳۸۵ برگزار شد و مقاله اینجانب با عنوان “بررسی عملکرد انواع سیستم های امنیتی جلوگیری از سرقت در کتابخانه ها” جهت چاپ در مجموعه مقالات این همایش پذیرفته شد.
• شرکت در هفتمین همایش سراسری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س) در تاریخ ۲۷/۰۲/۸۵ برگزار شد.
• شرکت در دومین جشنواره فرهنگی هنری ثقلین دانشجویان سراسر کشور سال ۱۳۸۴٫
• شرکت در یازدهمین همایش سراسری ادکا با عنوان “رسالت های اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی در ارتقای رفتارهای شهروندی” و پذیرش مقاله اینجانب با عنوان “تأثیرحالات خلقی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم بر میزان مراجعه کاربران به کتابخانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی”.
• شرکت در دومین جشنواره ملی نقد کتاب ادکا و پذیرش نقد کتاب اینجانب با عنوان “مروری بر کتاب اخلاق حرفه‌ای فناوری اطلاعات”.

کتاب های تالیفی

• “مدیریت بحران در کتابخانه ها“. قم: انتشارات دارالفکر. ۱۳۹۶

سوابق آموزشی و تدریس

• ۵ سالتدریس دردانشگاه پیام نورتهران- واحدها و درس‌های مختلف.
• دوترم تدریس دردانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد فرهنگ وهنر قم. ۴واحد موادوخدمات کتابخانه برای کودکان- موادوخدمات کتابخانه برای بزرگسالان ونوسوادان.
• یک ترم تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم. عنوان درس: طراحی و پیاده سازی کتابخانه های الکترونیکی.
• مدرس دانشگاه فرهنگیان قم
• سخنران نشست با عنوان “روش های بازیابی اطلاعات در منابع و پایگاه های اطلاعاتی” در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان. اسفندماه ۱۳۹۴٫
سوابق اجرایی

• مدیر کتابخانه خواهران دفتر تبلیغات اسلامی از سال۱۳۸۹تا سال ۱۳۹۳٫
• مدیر کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم (ع) سال ۱۳۹۴٫
• مسئول کمیته آموزش و پژوهش مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۶٫
• کارشناس در سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران(تهران) دربخش اطلاع رسانی تخصصی به مدت ۲ سال.
• کارشناس بانک اطلاعات درکتابخانه جامعه الزهراء(س) به مدت ۱ سال.
• کارشناس نمایه سازی در طرح های تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی در محیط وب اگریس.
• کارشناس اطلاع رسانی تخصصی در کتابخانه دانشگاه مفید.
• همکاری علمی در پروژه ساخت کتابخانه پردیسان سال ۸۹٫
• همکاری در سایر طر ح های علمی مربوط به کتابخانه های مختلف.
• مدیر روابط عمومی مجله “پیام زن” از سال ۱۳۹۵ .