عناصر تشکیل دهنده مقاله

مولفان شیوه نگارش برای مقاله ۴ رکن قائل شده اند:

۱- موضوع ۲- مقدمه ۳- متن ۴- نتیجه

– موضوع : عنوانهای مقاله ها ممکن است،یک کلمه باشند، مانند: جنگ، صلح، امید، طوفان، فساد امنیت،نیاز و مانند اینها. یا از دو کلمه درست شده باشد.

– مقدمه : همیشه نمی توان یک نویسنده را ملزم دانست که مقاله خود را با مقدمه آغاز کند، و این بستگی به ذوق و سلیقه نویسنده دارد.

– متن: متن که پایه ای ترین بخش مقاله است، و بدرستی دربردارنده پیام نویسنده است، باید به تجزیه و تحلیل و تفسیر مسئله پرداخت، و موضوع را با بیان دلایل روشن و قابل قبول به اثبات رساند.

– نتیجه گیری: در مقاله نتیجه گیری چندان مورد توجه نیست، بیشتر نویسندگان زبردست پیام خود را در متن به آگاهی خواننده می رسانند، و نتیجه گیری و داوری را به دوش خواننده می گذارند.

مطالب مرتبط