انتشار دومین شماره از ژورنال اخلاق اسلامی (JIE)

مرکز تحقیقات قانون‌گذاری و اخلاق اسلامی (CILE) از انتشار دومین شماره ژورنال خود با عنوان «ژورنال اخلاق اسلامی» با همکاری انتشارات بریل خبر داد.
ژورنال اخلاق اسلامی یک نشریه با دسترسی آزاد است که تمرکز آن بر رویکردهای اخلاقی نهفته در فلسفه اسلامی، الهیات، عرفان، فقه و تمدن اسلامی به طور عام و ارتباط آن‌ها با علوم کاربردی مانند هنر، اخلاق‌ زیستی، اقتصاد، آموزش، محیط زیست، جنسیت، رسانه، روش‌شناسی، مهاجرت و حقوق بشر، سیاست و روان‌شناسی می‌باشد.

سردبیر: دکتر محمد غالی
 ناشر: انتشارات بریل

منبع: IRIC

Volume 2 (2018): Issue 1-2 (Nov 2018)

in Journal of Islamic Ethics

مطالب مرتبط