ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-1)

برای موفقیت و درست نوشتن مقاله های علمی و پژوهشی علاوه بر آگاهی، سطح سواد و دانش تخصصی درباره موضوع مورد نظر و فن نگارش و دستور زبان فارسی، افراد باید با اجزا و عناصر ساختاری مقالة نیز آشنا باشند. همچنین باید خاطر نشان کرد که این موارد چارچوب کلی بوده و ممکن است براساس نوع مقاله و دیدگاه نویسنده برخی از موارد در دیگری ادغام شوند، که با توجه به نوع نوشته متفاوت است. این تفاوت ها در شکل ظاهری بوده ولکن در همه مقالات اصول مشترک وجود دارد.

 اصالت موضوع
در ارزیابی و امتیازدهی به مقاله های پژوهشی اصالت موضوع یکی از امتیازهای آن محسوب می شود. پویایی هر رشته به نحو قابل توجهی به تبیین بنیان های نظری آن بستگی دارد و این مهم از رهگذر تلاش های افرادی حاصل می شود که توانایی استنتاج ایده های موجود را از زوایای نو دارند.

عناصر و معیارهای ارزیابی اصالت موضوع به شرح زیر است.
آیا مقاله گزارش پژوهشی است که قبلا انجام نشده است؟
ایا نتایج این پژوهش مشارکتی در دانش حوزة مورد بررسی دارد ؟
ایا دراین مقاله از تکنیک های تازه ای استفاده شده است؟
تا چه اندازه تفکر انتقادی در مقاله دیده می شود؟
ایا این پژوهش استمرار یک کار اصیل دیگر است؟

مطالب مرتبط