ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-2)

 عنوان
نخستین بخش هر مقاله که توسط خوانندگان دیده می شود عنوان است. معمولأ نیز نخستین قضاوت خواننده درباره محتوای مقاله از مطالعه عنوان حاصل می شود. عنوان مقاله، که در واقع هویت مقاله و هدف آن را به نمایش می گذارد، باید روشن، گویا، جامع، مانع و تا حد ممکن مختصر باشد.

💥ویژگی های مورد ارزیابی عنوان مقاله به شرح زیر می باشد.
🔸عنوان مقاله منعکس کنندة محتوای آن است.
🔹عنوان حاوی کلید واژه هاست وامکان بازیابی آن وجود دارد.
🔸درعنوان ازاختصارات مبهم استفاده نشده است.
🔹عنوان مقاله گویاست وهیچ ابهامی ندارد.
🔸از به کار بردن کلمات اضافه در عنوان پرهیز شده است.

مطالب مرتبط