ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-3)

 چکیده
هدف از چکیده فراهم آوردن تصویری کلی درخصوص محتوای مقاله است. کارکرد چکیده آن است که به خواننده در تصمیم گیری برای مطالعة متن اصلی یا عدم مطالعة آن کمک کند. چکیده باید درست، دقیق، مستقل از متن، موجز، صریح، غیر قضاوتی، روان و منسجم باشد.

 ویژگی ها ومعیارهای ارزیابی چکیده مقاله به شرح زیر است.
آیا چکیده تصویر درستی از محتوای مقاله راترسیم می کند؟
آیا اجزای چکیده متناسب باساختار مقاله اصلی است؟
آیاچکیده به خواننده در تصمیم گیری برای مطالعة متن کمک می کند؟
آیاچکیده خواننده رابه مطالعة متن اصلی ترغیب می کند؟
 آیاچکیده دارای انسجام ویک دستی لازم می باشد؟

کلید واژه ها
دو روش برای انتخاب کلید واژه ها وجود دارد. روش اول که به انتخاب کلید واژه های کنترل معروف است، به کمک اصطلاح نامه ها صورت می گیرد. در روش دوم که تحت عنوان انتخاب آزاد شناخته می شود، براساس تصمیم نویسنده صورت می گیرد. در مجموع کلید واژه ها باید با موضوع اصلی مقاله تناسب کافی داشته باشند.

ویژگی های مورد ارزیابی کلیدواژه ها به ترتیب زیر می باشد.
آیا کلیدواژه های انتخاب شده ارتباط موضوعی لازم بامحتوای مقاله رادارند؟
 آیا کلیدواژه های مرجع اصطلاح نامة مربوط انتخاب شده اند؟
آیا ترکیبی از واژه های اعم واخص درانتخاب کلید واژه هالحاظ شده است؟
 آیا کلیدواژه هاهمان توصیف گرهای مورد استفاده درپایگاه هستند؟
آیاتعداد کافی از دقیق ترین کلید واژه ها انتخاب شده اند؟

مطالب مرتبط