ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-4)

مقدمه
کارکرد مقدمه آماده ساختن ذهن خواننده برای ورود به بحث اصلی و تبیین اهمیت مقاله است. در واقع، مقدمه باید با تبیین اهمیت موضوع مقاله، خواننده را جذب کرده و او را به مطالعه آن علاقه مند سازد. در مقدمه مقاله، نویسنده باید با توجه به نیاز و سطح مخاطبان و ضمن پرهیز از حاشیه پردازی، مدخلی برای ورود به بحث اصلی باز کند.

معیارهای مورد ارزیابی مقدمه مقاله به شرح زیر است.
تاچه اندازه در مقدمه از تکرار جملات کلیشه ای پرهیز شده است؟
آیا مطالعه مقدمه ذهن خواننده رابرای مطالعه متن اصلی آماده می کند؟
آیا در مقدمه استنادهای لازم برای تبیین سابقه موضوع وجود دارد؟
آیا مقدمه سلیس و روان است که خواننده را به ادامه مطالعه ترغیب کند؟
آیا تناسبی منطقی بین حجم مقدمه و حجم سایر بخش های مقاله وجود دارد؟

بیان مسئله
تبیین دقیق و روشن مسئله ای که انگیزة اصلی نگارش یک مقاله و اجرای طرح پژوهشی مورد نظر بوده، اهمیت ویژه ای دارد. در این بخش باید مسئله و موضوعی که زمینه ساز پژوهش شده است، همراه با حدود، ابعاد و جوانب آن به روشنی و به اختصار تبیین شود.

ویژگی های مورد ارزیابی بیان مسئله به شرح زیر است.
تا چه اندازه مسئله اصلی مقاله به روشنی بیان شده است؟
آیا تبیین مسئله پژوهش خواننده را در این زمینه اقناع می کند؟
آیا مسئله مطرح شده پیوندی با مسائل جاری حوزه موضوعی مقاله دارد؟
آیا اهمیت مسئله مقاله در حدی است که محوریک مقاله مستقل را شامل شود؟
آیا دربیان مسئله ایجاز و صراحت لازم لحاظ شده است؟

مطالب مرتبط