ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-5)

تبیین هدف/اهداف پژوهش
یکی از نخستین پرسش هایی که پس از انتخاب یک مقاله بر اساس عنوان آن در ذهن خوانندگان شکل می گیرد، کسب آگاهی نسبت به هدفی است که مقاله دنبال می کند و هدفی که پژوهش مربوط به آن دنبال کرده است.

ویژگی ها و معیارهای ارزیابی تبیین هدف مقاله در زیر آمده است.
آیا هدف مقاله به روشنی توصیف وتبیین شده است؟
آیا هدف مقاله متناسب با بیان مسئله تدوین شده است؟
آیا هدف مقاله واقع بینانه است و با سطح مقاله تناسب کافی دارد؟
آیا خواننده بدون دشواری می تواند هدف مقاله را در متن اصلی بیابد؟
آیا درپایان مقاله نویسنده به اهدافی که درمقدمه آمده، رسیده است؟

پرسش/پرسش های پژوهش و گاهی فرضیه/فرضیه های پژوهش
هر پژوهشی درصدد پاسخگویی به پرسش یا پرسش هایی است که متناسب با هدف پژوهش تدوین شده اند. فرضیه،پیش بینی و انتظارات پژوهشگر را از نتایج پژوهش نشان می دهد و معمولا به رابطة دو یا چند متغیر اشاره دارد.

ملاک و ویژگی های ارزیابی پرسش ها و فرضیه های پژوهش در زیر آمده است.
آیا پرسش های پژوهش به روشنی درمقاله ذکر شده اند؟
آیا پرسش های پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسئله مورد بررسی است؟
آیا فرضیه ها براساس شیوه های صحیح فرضیه نویسی تنظیم شده اند؟
آیا فرضیه ها روشن، بدون ابهام و آزمون پذیرند؟
آیا انسجام لازم بین پرسش ها و سایر بخش ها مثل اهداف مقاله وجود دارد؟

مطالب مرتبط