ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-6)

پیشینه پژوهش
نشان دادن پیوند پژوهش حاضر با پژوهش های قبلی، نشان دادن احاطه نویسنده/نویسندگان به حوزه موضوعی مورد مطالعه، رهنمون ساختن خواننده به مطالعه منابع بیشتر و به تصویر کشیدن رویکردهای حاکم بر حوزه موضوعی مورد نظر و ترسیم ارتباط آنها با رویکرد مقاله.

♻️ عناصر وویژگی های ارزیابی پیشینه پژوهش به شرح زیزاست.
♦️تاچه اندازه رویکرد نویسنده درتدوین پیشینة پژوهش تحلیلی است؟
♦️آیا پیوند موضوع مقاله باسابقه پژوهشی آن به روشنی ترسیم شده است؟
♦️آیا منابع هسته درموضوع تحقیق مورد استناد قرارگرفته اند؟
♦️تاچه حدخواننده می تواند با منابع مرتبط باموضوع ازطریق مقاله آشنا شود؟
♦️آیا انسجام لازم درمنابع مورد استفاده درپیشینة پژوهش وجود دارد؟

معرفی پروژه تحقیقاتی
تبیین ویژگی های پروژه اجرا شده و آنچه باید درباره آن به خواننده گفته شود نیز اهمیت زیادی دارد. چگونگی شکل گیری پروژه و فضایی که در آن پژوهش اجرا شده از آن موارد است.

 ویژگی های مورد ارزیابی پروژة تحقیقاتی به شرح زیر است.
♦️آیا ویژگی های متمایزکنندةپروژه پژوهشی از موارد مشابه ذکر شده است؟
♦️آیا اطلاعات لازم درخصوص سابقة پروژه ارائه شده است؟
♦️آیا تصویر روشنی ازمراحل اجرای مطالعه ذکر شده است؟
♦️آیاحجم مربوط به معرفی پروژه با سایر بخش های مقاله تناسبی منطقی دارد؟
♦️آیا مشخصات کسانی که درپژوهش نقش داشته اند به اختصار ذکر شده است؟

مطالب مرتبط