ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-7)

 تشریح روش شناسی مورد استفاده و تبیین رویکرد مقاله
اجرای هرطرح پژوهشی مستلزم به کارگیری یک روش شناسی مناسب است که پژوهشگر را به اجرای طرح مورد نظر و پاسخ گویی به پرسش های پژوهش قادر می سازد.تبیین دقیق روش مورد استفاده و دلایل انتخاب آن از ویژگی های مهم هرمقالة علمی محسوب می شود و در زمان داوری مقاله مورد توجه داوران قرار می گیرد.

🍀 ویژگی های مورد ارزیابی روش شناسی مقاله به شرح زیر می باشد.
⚡️آیا روش مطالعه به روشنی تبیین و توصیف شده است؟
⚡️آیا دلایل انتخاب روش مورد استفاده ذکر شده است؟
⚡️آیا تناسب کارایی روش مورد استفاده با اهداف پژوهش ذکر شده است؟
⚡️آیا دلایل عدم انتخاب سایر روش های مشابه ذکر شده است؟
⚡️آیا شواهدی از به کارگیری این روش از سوی سایر پژوهشگران آمده است؟

🍂 ابزار گردآوری و تحلیل داده ها
اشارة مختصر به روش گردآوری و تحلیل داده ها برای خوانند گان بسیار مفید است و فرصتی فراهم خواهد آورد که با روش پژوهش گزارش شده از دلایل نتایج بدست آمده نیز آگاه شوند. در این قسمت لازم است چگونگی ابزار گرد آوری داده ها تبیین شود.

🍀ویژگی های مورد ارزیابی ابزارگردآوری داده ها در زیر آمده است.
⚜️آیا ابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها به روشنی معرفی شده اند؟
⚜️آیا میزان روایی وپایایی ابزار استفاده شده مورد توجه نویسنده بوده است؟
⚜️آیا مزایا ومعایب ابزار بکار گرفته شده به دقت تشریح شده است؟
⚜️آیا نمونه هایی ازکاربرد این ابزار درسایر پژوهش ها ذکر شده است؟
⚜️آیا متن مقاله می تواند راهنمایی برای استفاده خواننده از این ابزار باشد؟

مطالب مرتبط