ویژگی‌های مقاله‌های پژوهشی (10-8)

توصیف ویژگی‌های جامعة پژوهش و مشخصات نمونة گرفته شده از آن لازم است در یک مقالة علمی جامعة پژوهش و ویژگی‌های آن به دقت و در عین حال به اختصار معرفی شود.

ویژگی های مورد ارزیابی جامعه پژوهش در زیر آمده است.
🔸آیا جامعه آماری مورد مطالعه وویژگی های آن به دقت معرفی شده است؟
🔸آیا دلایل انتخاب جامعة پژوهش وارتباط آن با هدف مقاله ذکر شده است؟
🔸آیا شیوة نمونه گیری ودلایل انتخاب این شیوه به روشنی تشریح شده است؟
🔸آیا تناسب شیوة نمونه گیری با روش شناسی مقاله مورد توجه بوده است؟
🔸آیا چگونگی تعمیم بخشی نتایج حاصل ازنمونه به جامعه تبیین شده است؟

تبیین محدوده و محدودیت های پژوهش
هرطرح تحقیقاتی از نظر جامعة مورد مطالعه و هدفی را دنبال می کند، دارای محدودة مشخصی است که از سوی پژوهشگر و به منظور انجام پذیر شدن طرح تدوین می شود. محدوده هر پژوهش توسط خود پژوهشگر تعیین شده و بر روند پژوهش اعمال می شود. اشاره به محدودیت های مطالعه به محقق کمک می کند با نگاهی نقادانه به پژوهش خود بنگرد و نتایج بدست آمده رابهتر تفسیر کند. همچنین، قبول این محدودیت ها،به داور نشان می دهد که پژوهشگر در کارش منصف و واقع بین بوده و محدودیت های پژوهش را نادیده نگرفته است. سرانجام، با ذکر محدودیت ها، تصویر روشن تری از محیط پژوهش برای خوانندگان ترسیم می شود.

معیارها و ویژگی های مورد ارزیابی محدوده ومحدودیت های پژوهش به شرح زیر می‌باشد.
🔸آیا محدوده پژوهش ودلایل انتخاب آن به روشنی تبیین شده است؟
🔸آیا محدودیت های پژوهش و چگونگی مقابله باآنها ذکر شده است؟
🔸تا چه اندازه محدودة پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسئلة مورد بررسی است؟
🔸آیا نویسنده از تفاوت محدوده و محدودیت‌های پژوهش خود آگاه بوده است؟
🔸آیا روشی برای به حداقل رساندن تاثیر محدودیت ها پیش بینی شده است؟

مطالب مرتبط