ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-9)

♦️ارائه یافته های توصیفی و تحلیلی (به کمک جدول و نمودار)
یافته های پژوهش باید ابتدا توصیف و سپس تجزیه و تحلیل شوند. معمولا در این بخش چهار سطح توصیف، مقایسه، تحلیل و تفسیر قابل مشاهده است که طی این مراحل به تدریج بر سهم نویسنده و اندیشة او در بیان مطالب افزوده می شود. توصیه می شود این جداول و نمودارها به نحوی تنظیم شوند که بیشترین اطلاعات را با اشغال کمترین فضا در اختیار خواننده قرار دهند.

ویژگی های مورد ارزیابی یافته های مقاله به شرح زیر است.
🔺آیا نتایج و یافته های پژوهش به روشنی توصیف و تبیین شده اند؟
🔻آیا نمودارها و جدول های ارائه شده در بخش نتایج گویا و روشن هستند؟
🔺آیا یافته های مقاله متناسب با پرسش ها و فرضیه ها ی مقاله است؟
🔻آیا یافته های مقاله هدف های اولیة مقاله را تامین می کند؟
🔺آیا پس از توصیف نتایج سهم کافی به تحلیل آن ها اختصاص داده شده است؟

♦️بحث و نتیجه گیری
این دو بخش ممکن است همراه هم یا جداگانه اما معمولا به دنبال یکدیگر ارائه می شوند. نویسنده در این بخش پاسخ پرسش های پژوهش و برداشت نهایی خود را از پژوهش مطرح می کند. در این قسمت باید مقایسه ای بین نتایج بدست آمده در مقاله با آثار دیگران که در مرور نوشتار ها به آنها استناد شده است، صورت پذیرد.

ویژگی های مورد ارزیابی بحث و نتیجه گیری مقاله در زیر آمده است.
🔺آیا نتیجه گیری نویسنده به اندازه کافی مستدل ومستحکم است؟
🔻آیا پیوند و انسجام لازم بین نتیجة مقاله با یافته های آن وجود دارد؟
🔺آیا دربخش نتیجه گیری هدف های اصلی مقاله محقق شده است؟
🔻آیا یافته های پژوهش با نتایج پژوهش های مشابه دیگر مقایسه شده است؟

مطالب مرتبط