ویژگی‌های مقاله‌های پژوهشی (10-10)

 پیشنهاد/پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی
معمولا مقالات علمی با ارائة پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی به پایان می رسند. مقالة علمی باید راهگشای سایر پژوهشگران در حوزة موضوعی خود باشد و به جای آن که سعی در گذاشتن نقطه پایانی برای یک موضوع داشته باشد، برای گشودن افق‌های تازه برای سایر محققان تلاش کند.

ویژگی های مورد ارزیابی برای پیشنهادهای مقاله در زیر آمده است.
🔸آیا مقاله با پیشنهاد‌های کاربردی برای حل مسئله مورد بررسی همراه است؟
🔸آیا پیشنهاد‌ها مبتنی بریافته ها و نتیجه‌گیری نهایی مقاله مطرح است؟
🔸 آیا مقاله با پیشنهاد های کاربردی مفیدی برای پژوهش های بعدی به پایان می رسد؟
🔸آیا ایده های نو وتازه برای سایر پژوهشگران و کارهای بعدی مطرح شده است؟
🔸آیا پیشنهادهای مطرح شده تحلیلی و عملی است؟

⭐️ تقدیر وتشکر
معمولا در پایان مقالات علمی به نام افراد یا سازمان هایی که به نحوی در اجرای پژوهش گزارش شده نقش داشته اند، اشاره می شود.

ویژگی های مورد ارزیابی تقدیر وتشکر به شرح زیر است.
🔸آیا اطلاعات تکمیلی مربوط به مقاله در بخش تقدیر و تشکر آمده است؟
🔸آیا به نقش حامی مالی پژوهش در پایان مقاله اشاره شده است؟
🔸آیا نام کسانی که درامور پژوهش نقش مهمی داشته اند،ذکر شده است؟
🔸آیا نویسنده به مسیری که درتکمیل مقاله طی کرده، اشاره کرده است؟
🔸آیا به انتشارات دیگر برگرفته از پژوهش مورد بررسی اشاره شده است؟

مطالب مرتبط