راهنمای کامل گزارش جداول و تصاویر در مقاله (4 از 8)

💥 نمودارها

نمودارها حجم بزرگی از داده‌ها را منتقل می‌کنند. هدف آن‌ها اغلب این است که رابطه‌ای میان دو یا چند آیتم را از لحاظ آماری به نمایش بگذارند. با این حال، جزئیات مربوط به داده‌های تکی حذف می‌شود تا فضا برای توصیف رابطه‌ی میان مجموعه‌ای از داده‌ها باز شود. در تصاویر زیر، ترکیبی از اشکال و نمودارها در پنل‌های چندگانه نمایش داده شده است.

برای نمودارهای داده‌ای، مطمئن شوید که:

🌀تمام محورها نام‌گذاری شوند؛

🌀کمیت‌ها واحد مشخصی داشته باشند؛

🌀تمام منحنی‌ها و مجموعه‌داده‌ها نام‌گذاری شوند؛

🌀از اندازه‌ی فونت خوانا استفاده شود.

مطالب مرتبط